Istoric

Înălțat la sfârșit de secol XIX, după planurile arhitecților Albert Ballu și Ion Mincu, Palatul Justiției din București a suferit de-a lungul timpului modificări interioare în urma cărora, din anii '30, la etaj va funcționa biblioteca avocaților, într-o aripă a clădirii adaptată stilului ambiental, cu arhitectura renascentistă și mobilierul din stejar masiv, sculptat în stil eclectic, la Paris.

Funcționând inițial într-un alt spațiu, “Biblioteca corpului de advocați” luase ființă în 1905, ca an de referință, la inițiativa și sub decanatul Domnului Avocat Mihail Antonescu, un novator al profesiei, spre cinstirea memoriei căruia, în anul 1943, familia donează Baroului de Ilfov propria bibliotecă juridică.

Obiective

Biblioteca Baroului București “Av. Victor Anagnoste” este o bibliotecă specializată juridic, ce aparține exclusiv Baroului București, ca fondator și unic susținător financiar al acesteia. Dezideratele sale sunt oferirea de condiții și servicii de informare/cercetare documentară și susținerea pregătirii profesionale permanente a publicului său țintă, constituit din avocați înscriși în Baroul București și în Baroul Ilfov. La cerere, sunt deservite și alte categorii profesionale ce au statutul de cititori externi – avocați ai altor barouri din țară, magistrați, cadre didactice în domeniul dreptului, consilieri juridici, studenți ai facultăților de drept, experți tehnici, precum și alte persoane ce desfașoară activități convergente domeniului juridic.

Servicii și facilități

Biblioteca dispune de două sali de lectură, cu  un numar de 50 de locuri și de patru spații destinate depozitării de carte. Serviciile oferite sunt acelea de consultare a publicațiilor la sala de lectură, de împrumut la domiciliu, de xeroxare/printare la cerere. Condițiile de împrumut, precum și alte prevederi în legătură cu funcționarea acestei structuri, sunt descrise în Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 6 bis/2015, de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii. De asemenea, Baroul oferă utilizatorilor săi varianta conectării rapide la internet în salile de lectură prin wireless, precum și posibilitatea consultării electronice a legislației și a unor baze de date cu doctrină și jurisprudență, în cadrul Bibliotecii electronice, aflată la parterul clădirii.

Fondul biblioteconomic

Fondul inițial al bibliotecii a fost constituit preponderent din donațiile masive de carte ale avocaților bucureșteni și ale unor barouri din țară și străinătate. Ulterior,  îmbogățirea lui s-a realizat printr-o cursivă achiziție de noutăți juridice editoriale ale momentului sau prin sponsorizări temporare și donații aleatorii.

Deși specializată juridic, această structură deține în patrimoniul său și lucrări din domeniile literaturii beletristice, artei, istoriei și politicii. Astfel, fondul biblioteconomic este împărțit pe criteriul tematic (fondul juridic, vechi și uzual, fondul beletristic și cel ideologic), oferind atât abordari doctrinare și jurisprudențiale apărute sub forma de tratate, cursuri, monografii și periodice juridice, cât și lucrări cu caracter eterogen și enciclopedic.

Abonamentele la publicații periodice românești, axate pe respectarea principiului coerenței fondului, numără astăzi 26 de titluri – produse ale Monitorului Oficial și reviste de specialitate, dintre care amintim: Dreptul, Revista de drept penal, Caiete de drept penal, Revista Română de Criminalistică, Revista Română de Dreptul Afacerilor, Pandectele Române, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, Revista Română de Jurisprudență, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista de Drept Social, Curierul Judiciar, Curierul Fiscal, Revista Română de Drept Privat, Revista de Drept Public, Revista Română de Executare Silită, Revista Română de Drept European, Acta Universitatis Lucian Blaga și altele. Retrospectiv, fondul juridic vechi înglobează legislație din colecția Hamangiu și periodice ca Studii și Cercetări Juridice, Pandecte Săptămânale, Justiția Nouă, Legalitatea Populară.

Activitatea biblioteconomică

Activitatea resortului Bibliotecă din cadrul Compartimentului Secretariat-Cancelarie este coordonată, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 15/2015, de echipa formată din Prodecan Av. Petruț Ciobanu, Av. Gheorghe Florea, Av. Iosif Friedmann-Nicolescu, Av.  Aurel Ciobanu . 

Principalele module ale activității acestei structuri sunt dezvoltarea colecțiilor (majoritare pe suport tradițional), respectiv îmbogățirea fondului de carte prin cumpărare, sponsorizări și donații, gestionarea fondului de carte și comunicarea documentelor.

 

Dezvoltarea colecțiilor de carte juridică urmează politica obținerii/menținerii sponsorizărilor de la edituri prestigioase de profil și a reducerilor semnificative la cumpărarea directă, manieră de lucru prin care în anul 2016 au fost înregistrate 1168 de intrări biblioteconomice.

Deciziile de achiziție prin cumpărare directă pentru cele 251 de exemplare intrate astfel au ținut cont de cererile și sugestiile cititorilor, de necesitățile informaționale ale bibliotecii, de noutățile în domeniul cărții juridice și de aparițiile preponderent doctrinare conforme noilor coduri din dreptul penal și civil.

Dacă abonamentele la periodice juridice au însumat în cursul anului trecut 228 de exemplare, iar donațiile de carte juridică – 214 exemplare, sponsorizările, cu caracterul lor de cursivitate, au adăugat fondului biblioteconomic 475 de unități de bibliotecă.

În prezent, sunt derulate contracte de sponsorizare cursivă cu următoarele edituri:

* Rosetti International – contract inițial de sponsorizare încheiat în luna noiembrie a anului 2011 pe o durată de 3 ani, în baza căruia au fost livrate toate cărțile editate de către sponsor în câte trei exemplare; din anul 2013, sponsorizarea a fost extrapolată în sensul posibilității de accesare de la biblioteca tradițională și de la cea electronică a Bazei de date Rosetti International, instrument de regăsire după subiecte predefinite a informațiilor cuprinse atât în revistele Pandecte Săptămânale și Revista de drept social, cât și în descrierile bibliografice ale altor periodice juridice; din luna ianuarie a anului 2015 a fost încheiat un nou contract de sponsorizare, pe o durată de 5 ani de la data semnării sale, cu respectarea acelorași termeni contractuali;

* Universul Juridic – contract încheiat în luna mai 2012, pentru o durată de 5 ani și care prevedea acordarea cu titlu gratuit de lucrări apărute sub egida sponsorului, doar la inițiativa acestuia și în funcție de disponibilitatea stocului; ulterior, termenii contractuali au fost rediscutați, astfel încât beneficiul bibliotecii este astăzi acela de a putea achiziționa lucrări direct de la editură cu reducere de 40% din prețul de librărie;

*C.H. Beck – contract inițial încheiat în luna septembrie a anului 2012, cu durata de 1 an, reînnoit anual și care constă în oferirea lunară a tuturor lucrărilor de specialitate juridică din producția sa editorială, în câte un exemplar; adițional prevederilor contractuale, această editură oferă bibliotecii noastre un discount de 25% la cumpărarea directă de publicații apărute sub egida sa;

*Hamangiu – contract încheiat în octombrie 2012, cu durata de 1 an și prelungit tacit pe durate similare, în baza căruia sunt primite gratuit câte două exemplare din fiecare titlu editat, cu periodicitate mensuală; începând cu luna septembrie a anului 2015, cititorii au posibilitatea consultării de la biblioteca electronică a  Bibliotecii Hamangiu – considerată cea mai mare bibliotecă juridică virtuală din țară, în care pot fi regăsite cărțile apărute sub egida acestei edituri, periodice ca Buletinul CEDO și Revista de drept bancar și financiar, precum și conferințe video;

*Nicora 2001 – contract inițial semnat în anul 2013, cu durata de 1 an și reînnoit periodic, în baza căruia lucrările editate sub egida sponsorului sunt oferite gratuit bibliotecii, în câte două exemplare; reiterat pentru anul 2017, acest parteneriat constă și în menținerea reducerii de 20% pentru toate achizițiile de carte juridică făcute prin intermediul librăriei pe care editorul o gestioneaza în cadrul Palatului Justiției;

*Wolters Kluwer – parte a grupului multinațional cu același nume, care în cursul anului 2015 a sponsorizat biblioteca prin livrarea gratuită a câte unui exemplar tipărit din periodicele juridice proprii, precum și prin dreptul de accesare gratuită a soft-ului iDrept, o complexă bază de date de legislație, doctrină și jurisprudență, cu avantajul identificării rapide a informațiilor; în anul 2017 suntem în continuare susținuți de acest partener prin posibilitatea de utilizare gratuită a produsului iDrept.

 

Comunicarea eficientă a documentelor și oferirea de informații fiabile  reprezintă principala preocupare a acestei structuri, concretizată prin racordarea permanentă la noutățile juridice din domeniile legislativ, doctrinar și jurisprudențial,  clarificarea cererilor de lectură și ghidarea utilizatorilor în regăsirea informației dorite.

Statistic, în cursul anului 2016, a fost înregistrat un număr de 2888 de împrumuturi la domiciliu, în paralel cu un numar de 7296 de solicitări pentru sala de lectură.

                  

         Cu scopul ralierii la rețeaua natională de biblioteci și pentru o mai bună popularizare a resurselor sale, Biblioteca Baroului București “Av. Victor Anagnoste” a fost înscrisă din anul 2014 în “Catalogul Structurilor Infodocumentare din România” - CASIDRO, un portal care cuprinde informații despre instituțiile din Sistemul Național de Biblioteci, structurat alfabetic, după denumirea bibliotecii, descrierea bibliotecii noastre fiind regăsibilă la secțiunea “Biblioteci specializate” și accesabilă la adresa: http://www.bibnat.ro/biblioteci.php?id=3464.      

 

         Din perspectiva revitalizării fondului vechi de carte care profilează unicitatea acestei biblioteci și a facilităților oferite de automatizare, Consiliul Baroului București și-a exprimat acordul pentru adoptarea unui program informatizat, OPTI Lib, cu avantajele interogării de la distanță a fondului de carte după principalele date bibliografice prin modulul OPAC, al regăsirii rapide a informației, precum și al gestiunii electronice a tuturor intrărilor și ieșirilor (achiziții, împrumuturi, scăderi). Astfel, implementarea unei soluții software pentru bibliotecă, integrabilă cu baza de date a avocaților, a parcurs etapele de traducere, dezvoltare și adaptare a aplicațiilor soft-ului la specificul bibliotecii noastre, pentru care au avut loc întâlniri periodice și aplicate cu furnizorul de program.

Inițiativă unică în ultimii ani și remarcabilă, acest proiect de informatizare a fost susținut financiar în anii 2013 și 2014 prin donații făcute de Doamna Avocat Ana Diculescu-Șova.

         Bazată pe valori ca utilitate, parteneriat și implicare, Biblioteca Baroului București “Av. Victor Anagnoste” își înțelege misiunea în spiritul învățării și al formării profesionale continue și se axează, în corolar, pe optimizarea comunicării documentelor și a informațiilor, pe îmbunătățirea politicii de achiziție, pe informatizare – ca platforma de lucru și, nu în ultimul rand, pe popularizarea resurselor sale documentare, cu scopul atragerii unui cât mai numeros public cititor.