Regulile de desfăşurare a examenului - anexă la Decizia nr. 57 din 10 aprilie 2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

 

 

            Toate probele de examen se vor susţine în scris, conform Hotărârii nr. 452 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv în luna aprilie 2009, rectificată prin Decizia rectificativă nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 4 alin. (1).

            Se vor respecta opţiunile de susţinere a examenului la materiile opţionale menţionate în cererea de înscriere la examen.

            Avocaţii stagiari înscrişi din oficiu la examenul de definitivare in profesie, sesiunea aprilie 2009, au obligaţia să se prezinte la examenul de definitivat conform prevederilor art. 294 din Statutul profesiei de avocat.

            Obligaţiile de depunere a documentaţiei şi de exercitare a opţiunilor pentru materiile de examen sunt aplicabile şi avocaţilor înscrişi din oficiu.

            În ipoteza în care avocaţii înscrişi din oficiu nu şi-au exercitat dreptul de opţiune pentru materiile de examen, examenul va fi susţinut la Statutul profesional al avocatului şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil şi Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

            Accesul în sala de examen este permis cel mai târziu până la ora 08.15.

            Candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de avocat, vizată la zi, precum şi dovada de plată a taxei de examen.

            Odată cu accesul în sălile de examen, supraveghetorii vor proceda la identificarea candidaţilor şi la efectuarea prezenţei.

            Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, pe timpul desfăşurării probelor de examen, orice surse de informare şi mijloace de comunicare, cu excepţia codurilor necomentate si neadnotate, a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a Statutului profesiei de avocat, a Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană şi a legislaţiei aferente materiilor opţionale alese. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din examen.

            La materiile opţionale la care s-a înregistrat un singur candidat, examenul se va desfăşura în aceeaşi sală în care se desfăşoară examenul pentru alte materii opţionale, fiind interzisă organizarea examenului pentru un singur candidat în sala de examen.

            Neparticiparea la una din probele de examen atrage nepromovarea examenului.

            Baremul de evaluare şi notare stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă se afişează la localul de examen cu 10 minute înainte de termenul stabilit pentru încheierea probei.

            În termen de cel mult 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se vor soluţiona în 24 de ore de la expirarea termenului de contestare de către Preşedintele Comisiei naţionale de examen, unul dintre vicepreşedinţii Comisiei naţionale de examen şi membrul Comisiei de redactare a subiectelor de examen, redactor al baremului. Baremul final se publică pe site-ul www.unbr.ro şi la sediile subcomisiilor de examen.

            Nota obţinută la examen este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare dintre probele de examen.

            Contestaţiile la probele scrise se depun la sediul subcomisiilor de examen,  în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor examenului şi se soluţionează de către Comisia de contestaţii din cadrul fiecărei subcomisii de examen, în termen de cel mult 6 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv candidatul trebuie să obţină media generală de minimum 7 (şapte) şi cel puţin nota 6 (şase) la fiecare dintre materiile de examen.

            În toate situaţiile în care se procedează la afişarea ori comunicarea prin afişare a unor informaţii privind examenul, ori a baremului, a rezultatelor examenului, a rezultatului soluţionării contestaţiilor, ori a rezultatului final a examenului, procesele verbale de afişare se semnează de secretarul şef al baroului de la sediul subcomisiei de examen şi se contrasemnează de Preşedintele subcomisiei de examen, cu menţiunea orei şi a datei de afişare.

            Toate rezultatele finale ale examenelor se comunică de subcomisiile de examen la U.N.B.R., unde funcţionează conducerea examenului naţional, care va proceda la centralizarea şi afişarea rezultatelor finale de examen, în cel mult 24 de ore de la data ultimei comunicări a rezultatelor stabilite la subcomisiile de examen.

-//-