Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 23 mai, a luat act de publicarea pe website-ul O.N.P.C.S.B. a “PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI” care transpune în legislaţia internă a  Directiva /(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05 iunie 2015

               Avocații membri sunt invitați să formuleze amendamenteprin e-mail la adresa onpcsb@onpcsb.ro (se va menţiona articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului).

Termenul limită pentru transmiterea observațiilor / propunerilor la adresa de email onpcsb@onpcsb.ro este 29 mai 2017.