UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Comisia Centrala de Disciplina

 

 

REGULAMENTUL PROCEDURII DISCIPLINARE

IN PROFESIA DE AVOCAT

- PROIECT -

 

 

CAP/

Nr. articol.

 

Textul Propunerii de REGULAMENT AL PROCEDURII DISCIPLINARE

IN PROFESIA DE AVOCAT

 

Corespondent

legal sau statutar

Observaţii

 

In baza prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) si f) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Statutului profesiei de avocat, Congresul avocatilor adopta prezentul

 

art. 64 alin. (1) lit. d) si f) din Legea nr. 51/1995

Se mentioneaza organul care adopta actul normativ, cu indicarea prevederilor legale in baza carora este exercitat atributul de reglementare

 

 

Titlul actului :

 

REGULAMENT AL PROCEDURII DISCIPLINARE

IN PROFESIA DE AVOCAT

 

 

Se realizeaza o dihotomie intre reglementarea de drept procesual si dezideratul unei reglementari de drept material, care isi mentine actualitatea si necesitate

 

 

I. PARTEA GENERALA

 

 

 

CAP.1

 

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE. PRINCIPII. DEFINITII

 

 

 

1

Articolul 1. PREVEDERI GENERALE.

 

Prezentul Regulament este adoptat de Congresul Avocatilor, cu consultarea Adunarilor Generale ale Barourilor din Romania, in conformitate cu prevederile Legii pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Statutului profesiei de avocat.

 

art. 64 alin. (1) lit.d) si f) din Lege

Regulamentul este redactat de practicieni ai dreptului, caracterul teoretician fiind unul secundar

2

Articolul 2. DOMENIUL DE APLICARE

 

(1) Prezentul Regulament se aplica tuturor avocatilor înscrişi într-unul din tablourile barourilor componente ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., inclusiv avocatilor străini care exercită profesia, înscrisi în tabloul special ţinut de fiecare barou, si avocaţilor care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European si exercitara cu caracter permanent profesiei de avocat în România.

 

(2) De asemenea, prezentul Regulament se aplica si avocaţilor provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, care desfăşoara în România activităţi profesionale exercitate ocazional sub forma prestării de servicii.

(3) Procedura disciplinara cu privire la faptele avand caracter de abateri disciplinare, savarsite de un avocat, continua chiar si daca inceteaza calitatea de avocat a acestuia.

 

art. 13 si art. 110 din Lege,

art. 13 din Statut,

art. 2.4. alin. (1) si (2) din Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana

Este, in esenta, domeniul de aplicare al Legii 51/1995, rep., cu mod.si complet.ulterioare

3

Articolul 3. OFICIALITATEA PROCEDURII DISCIPLINARE

 

(1) Procedura disciplinara in profesia de avocat este guvernata de principiul oficialitatii si se desfasoara in limba romana. Cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor disciplinare, actele procedurale intocmindu-se in limba romana.

 

(2) Partilor si subiectilor procesuali care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana li se va asigura in mod gratuit posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, de a vorbi si de a pune concluzii in fata organelor disciplinare prin interpreti si traducatori autorizati.

 

art. 5 parag. 2 CEDO,

art. 13 si art. 23 alin. (8) din Constitutie,

art. 18 C.proc.civ.

 

4

Articolul 4. PRINCIPIILE PROCEDURII DISCIPLINARE

 

Procedura disciplinara in profesia de avocat este condusa de urmatoarele principii:

 

a) principiul legalitatii si unicitatii procedurii disciplinare: procedura disciplinara este unica, se desfăşoară potrivit dispoziţiilor legale si statutare ale profesiei de avocat si a celor prevazute in prezentul Regulament, si este obligatorie pentru toate organele profesiei de avocat, precum si partilor implicate sau interesate;

b) principiul independentei si impartialitatii membrilor comisiei de disciplina: in activitatea de judecata disciplinara, membrii comisiilor de disciplina sunt independenti in raport cu orice alte organe ale profesiei de avocat si isi desfasoara intreaga lor activitate avand o atitudine impartiala si responsabila fata de partile implicate;

c) aflarea adevarului: organele disciplinare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana avocatului care face obiectul procedurii disciplinare;

d) prezumtia de nevinovatie: până la rămânerea definitivă a hotărârii disciplinare, persoana este considerată nevinovată;

e) in dubio pro reo: după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor disciplinare se interpretează în favoarea avocatului supus procedurii disciplinare;

f) dreptul la aparare: dreptul la apărare este recunoscut. În tot cursul procedurii disciplinare, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat ales;

g) egalitatea armelor: tratarea egala a partilor pe toata durata desfasurarii procedurii disciplinare, fara ca una din ele sa fie avantajata în raport cu cealalta parte din procedura. Acest principiu  impune ca fiecarei parti sa i se ofere posibilitatea rezonabila de a-si sustine cauza sa în conditii care sa nu o plaseze într-o situatie de net dezavantaj în raport cu adversarul ei;

h) loialitatea administrarii probelor: organele disciplinare au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea avocatului care face obiectul procedurii disciplinare. Respingerea, consemnarea cu rea-credinţă sau neconsemnarea cu rea-credinţă a declaratiilor in probatoriu si a sustinerilor partilor se sancţionează cu nulitatea actelor subsecvente, emise in cadrul respectivei proceduri disciplinare;

i) semper audiatur et altera pars: nicio solutie nu va fi adoptata in cadrul procedurii disciplinare, fara ca tuturor partilor sa li se dea dreptul de a fi ascultate despre fapta pentru care se efectuează procedura disciplinara;

j) non reformatio in pejus: instanţa superioara, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a exercitat calea de atac. De asemenea, în calea de atac declarata de Presedintele UNBR în favoarea unei părţi, instanţa superioara nu poate agrava situaţia acesteia;

k) evitarea situatiilor de omisso medio: regula potrivit căreia o hotărâre disciplinara ce poate fi atacată pe calea contestatiei gratioase nu poate fi supusă direct contestatiei judiciare la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti;

l) autoritatea de lucru judecat din alte materii: hotărârea definitivă a instanţei penale sau civile care dezleaga fondul are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei disciplinare care judecă acţiunea disciplinara, cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia. Instanţa disciplinara nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa vinovăţiei autorului faptei ilicite;

m) autoritatea de lucru judecat: Decizia disciplinară rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de părţi şi de organele profesiei;

n) non bis in idem: niciun avocat nu poate face obiectul unei proceduri disciplinare pentru săvârşirea unei fapte atunci când faţă de acel avocat s-a pronunţat anterior o solutie definitivă in materie disciplinara cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică;

o) principiul celeritatii procedurii disciplinare in profesia de avocat: procedura disciplinara in profesia de avocat este guvernata de celeritate. Organele profesiei de avocat vor lua măsurile necesare, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor disciplinare;

p) principiul secretului profesional, a confidentialitatii procedurii disciplinare si a protectiei datelor cu caracter personal: în tot cursul procedurii disciplinare, toate persoanele care exercita atributii profesionale in legatura cu aceasta procedura au obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care iau cunoştinţă cu ocazia indeplinirii atributiilor lor, garantand totodata dreptul la viata privata al persoanelor implicate in aceasta procedura.

 

art. 5 si 6 din CEDO,

art. 23 din Constitutie,

art. 64 alin. (1) lit. f) din Lege,

art. 22 C.proc.civ.

 

art. 269 alin. (1) din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 481 C.proc.civ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 285 din Statut

 

 

 

 

art. 279 alin. (1) din Statut

 

 

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

 

5

 

Articolul 5. DEFINITII. INTELESUL UNOR TERMENI

 

(1) Definirea actiunii disciplinare in profesia de avocat:

Actiunea disciplinara in profesia de avocat este actiunea individuala, exercitata in scris de Consiliul U.N.B.R., sau, dupa caz, de consiliul baroului, avand ca obiect tragerea la raspundere disciplinara a avocatului care se face vinovat de savarsirea unei abateri disciplinare.

 

 

 

 

 

 

(2) Abaterile disciplinare sunt acele fapte savarsite de avocatul cercetat, prin care sunt incalcate prevederile Legii nr. 51/1995, rep., ale Statutului profesiei de avocat, ori deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale barourilor sau ale Uniunii, săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei.

 

 

 

 

(3) Termenele prevazute de prezentul regulament sunt supuse prevederilor aplicabile termenelor, din codul de procedura civila. Termenele prevazute de Lege si Statut sunt termene imperative, iar termenele prevazute in prezentul Regulament sunt termene supletive.

 

(4) In prezentul Regulament, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

 

a)Lege” este Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07.02.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

b)Statut” inseamna Statutul profesiei de avocat;

 

c)U.N.B.R.” insemna Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;

 

d)excluderea din profesie” – este sanctiunea disciplinara prevazuta de art. 89 alin. (1) lit. e) din Lege, nu urmarea survenirii nedemnitatii, conform prevederilor art. 27 lit. d) din Lege.

 

(5) Termenii folositi în prezentul Regulament la singular vor include și pluralul, cuvintele folosite la plural vor include și singularul și utilizarea unui termen la un gen va include și celalalt gen, cu exceptia cazului in care intelesul din text exclude o astfel de extindere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 181 C.proc.civ.

Definirea actiunii disciplinare a reprezentat un punct esential pentru structurarea intregului document, natura juridica si caracterisiticile acestuia trasand directiile de elaborare ale materialului.

 

Aceasta enumerare definitorie prefigureaza necesitatea adoptarii unei reglementari de drept substantial in materia abaterilor disciplinare

 

 

 

 

 

 

6

Articolul 6. INCOMPATIBILITATI

 

Sunt incompatibili si nu pot indeplini nicio atributie in materie disciplinara, membrii consiliilor barourilor, ai Consiliului U.N.B.R. si a comisiilor de disciplina, indiferent de grad, care au una din urmatoarele calitati:

a) sunt soţul, rude si afini până la gradul al patrulea inclusiv, concubinul, logodnicul, fostul sot sau asociatul avocatului cercetat;

b) sunt in relatii de vrajmasie sau de prietenie cu avocatul cercetat;

c) sunt soţul, rude si afini până la gradul al patrulea inclusiv, concubinul, logodnicul, fostul sot sau asociatul autorului plangerii sau avocatului acestuia;

d) sunt soţul, rude si afini până la gradul al patrulea inclusiv, concubinul, logodnicul, fostul sot sau asociatul unui alt avocat care a indeplinit un act in materie disciplinara in aceeasi cauza.

art. 87 alin. (2) si (3) din Lege,

art. 272 alin. (4) din Statut

Este necesara definirea exhaustiva a cazurilor de incompatibilitate, pentru a inlatura orice situatie in care judecata disciplinara ar putea fi partinitoare sau criticabila pentru lipsa de impartialitate. Practica anterioara a organelor disciplinare a relevant aceste cazuri de incompatibilitate

CAP.2

 

CAPITOLUL 2. SFERA DE REGLEMENTARE.

 

 

 

7

Articolul 7. ACTELE SI FAPTELE SUPUSE PROCEDURII DISCIPLINARE.

 

(1) In sfera de reglementare a prezentului Regulament sunt cuprinse faptele de nerespectare a prevederilor Legii nr. 51/1995, rep., sau ale Statutului profesiei de avocat, de nerespectare a deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei.

 

 

 

 

 

(2) Nu fac obiectul procedurii disciplinare excluderea dispusa de Consiliul U.N.B.R., dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii, si nici contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile, care se soluţionează conform prevederilor Legii.

 

 

 

 

art. 86 alin. (1) din Lege

 

 

 

 

 

 

 

art. 27 lit. d) si art. 32 din Lege

 

Enumerarea faptelor care fac obiectul procedurii disciplinare prevazuta de prezentul Regulament este necesara, in absenta unei reglementari unitare de drept material in materie disciplinara.

Excluderea acestor situatii este necesara, in raport de procedura specifica aplicabila, conform Legii si Statutului

8

Articolul 8. PARTILE DIN PROCEDURA DISCIPLINARA

 

(1) Partile din procedura disciplinara sunt:

a) avocatul cercetat;

b) Consiliul Baroului sau Consiliul U.N.B.R.

 

(2) Au calitatea de participanti la procedura disciplinara si urmatoarele organe ale profesiei de avocat:

a) decanul baroului din care face parte avocatul supus procedurii disciplinare;

b) Presedintele U.N.B.R.;

c) avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe lângă fiecare instanţă. 

 

art. 56 alin. (2) lit.l) si art. 87 alin. (2) din Lege,

art. 277, art. 278 din Statut

 

 

art. 58 alin. (1) lit.d) si art. 89 alin. (3) din Lege

art. 86 alin. (2) din Lege

Este necesara definirea cu exactitate a partilor din procedura disciplinara, pentru a putea stabilit drepturile si obligatiile fiecareia. De asemenea, se evita confuziile intre diferitele organe ale profesiei de avocat, cu atributii in domeniul disciplinar.

9

Articolul 9. ALTE PERSOANE INTERESATE:

 

Au calitatea de persoane interesate in cadrul procedurii disciplinare urmatoarele persoane:

a) autorul sesizarii, respectiv persoana care formuleaza in scris sesizarea. In masura in care autorul sesizarii are un interes personal si direct, aceasta va fi si persoana vatamata;

b) persoana vatamata, respectiv persoana care are un interes personal si direct in sustinerea sesizarii. Aceasta are dreptul sa fie informata, la cerere, cu privire la stadiul si solutia adoptata cu privire la sesizare. Persoana vatamata nu dobandeste niciodata calitatea de parte in procedura disciplinara prevazuta de prezentul Regulament;

c) organe sau institutii publice sau private: instante judecatoresti, unitatile de Parchet, alte organizatii de exercitate a profesiei de avocat din strainate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 86 alin. (3) din Lege

 

10

Articolul 10. MARTORII

 

(1) Poate fi audiata in calitate de martor orice persoana care are cunostinta despre fapte sau imprejurari de fapt care pot contribui la solutionarea cauzei disciplinare. Declaratia martorului constituie proba in procedura disciplinara.

 

(2) Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de consilier raportor, membru al consiliului, membru al completului de judecata, sau avocat al uneia dintre parti in procedura disciplinara.

 

(3) Martorii pot fi audiati de consilierul raportor sau de consiliul baroului ori cel al UNBR, precum si de completul de judecata, in prima instanta. Audierea martorilor va fi efectuata nemijlocit de organul disciplinar. Declaratiile vor fi olografe sau vor avea mentiunea “Declar, sustin si semnez, dupa citirea declaratiei” si vor fi date sub prestare de juramant, conform dispozitiilor codului de procedura civila.

 

(4) Declaratiile vor avea mentiuni privind data, ora si locul audierii si, dupa caz, semnatura consilierului raportor ori a secretarului consiliului, cu mentiunea: “Data in fata noastra”.

 

(5) Refuzul martorului de a da declaratii sau de a se prezenta se consemneaza intr-un proces verbal. Refuzul martorului este justificat atunci cand prin continutul declaratiei aceste se poate auto-incrimina. Martorul poate refuza sa dea declaratii si daca este intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din prezentul Regulament.

 

 

 

CAP.3

 

CAPITOLUL 3. ORGANELE DISCIPLINARE

 

 

Denumite generic “organe disciplinare”, structura capitolului urmareste diferentierea esentiala dintre organele disciplinare propriu-zise si organele profesiei, care au si atributii disciplinare

 

 

A. INSTANTELE DISCIPLINARE

 

 

 

11

Art. 11. Comisia de disciplina

(1) În cadrul fiecărui barou se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale baroului prevăzute la art. 51 din Lege. Comisia este alcătuită din 5 până la 11 membri cu drepturi depline (în funcție de numărul de avocați – membri ai baroului în cauză), membrii comisiei fiind aleși de Adunarea Generală a baroului pe un mandat ce cuprinde o perioadă de 4 ani de activitate. Adunarea Generala a baroului va alege si un numar egal de membri supleanti.

(2) Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre avocații cu o vechime neîntreruptă de minimum 10 ani în profesie, care dau dovadă de probitate morală și profesională și care nu au fost anterior sancționați disciplinar.

(3) Comisia de disciplină a baroului este condusă și coordonată de un președinte ales de către membrii acesteia pe perioada mandatului. Alegerea președintelui are loc cu ocazia primei ședințe organizatorice de constituire după validarea alegerilor din cadrul Adunării Generale. Pentru motive temeinice, cu avizul Comisiei Centrale de Disciplină, membrii Comisiei de Disciplină a Baroului pot hotărâ înlocuirea președintelui pe parcursul mandatului, decizia fiind adoptata cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor sai.

(4) Comisia de disciplina judecă, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii din acel barou, cu exceptia decanilor, prodecanilor cercetati pentru fapte savarsite cu ocazia exercitarii atributiilor decanilor, a Presedintelui UNBR si a membrilor Consiliului UNBR.

(5) De asemenea, în caz de abatere evidentă şi gravă, Comisia de disciplina poate lua măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei, dispozitiile art. 90 alin. (2) si (3) din Lege fiind aplicabile.

(6) In situatiile in care comisiile de disciplina sunt in imposibilitate totala sau partiala sa isi desfasoare activitatea de judecata datorita unor cauze fortuite ori din motive de incompatibilitate sau de banuiala legitima, presedintele comisiei respective va putea adopta una din urmatoarele masuri, dupa caz:

a) va desemna un alt complet de judecata, format din membri cu drepturi depline sau din membri supleanti, care nu se afla in stare de incompatibilitate;

b) va sesiza consiliul baroului respectiv, in vederea rezolvarii problemelor organizatorice, sau pentru completarea numarului de membri cu drepturi depline sau al membrilor supleanti.

c) va sesiza Comisia Centrala de Disciplina, in vederea desemnarii unei alte instante disciplinare, de acelasi grad si din raza teritoriala a aceleiasi curti de apel in care are sediul respectiva comisie de disciplina, care sa solutioneze cauza. Comisia Centrala de Disciplina, in complet de 5 membri, va solutiona cererea in termen de maxim 30 de zile de la primire, printr-o incheiere pe care o va comunica avocatului cercetat, consiliului baroului de la care a fost primita cererea si comisiei de disciplina desemnata.

(7) Solutionarea cererilor de recuzare si abtinere se realizeaza de catre presedintele comisiei de disciplina din care face parte persoana recuzata sau care a formulat cererea de abtinere. Solutia se ataca odata cu fondul, prin contestatie. Cand persoana recuzata este chiar presedintele comisiei de disciplina, ori acesta formuleaza cererea de abtinere, cererea va fi solutionata de Comisia Centrala de Disciplina, conform prevederilor literei c) de la alineatul precedent.

(8) Stramutarile pentru motive de banuiala legitima sa formuleaza direct la Comisia Centrala. In vederea solutionarii cererii de stramutare, Comisia Centrala de Disciplina va solicita decanului baroului respectiv un raport privind aspectele cuprinse in cererea de stramutare. Decanul este obligat sa raspunda in termen de 7 zile de la primirea solicitarii. Comisia Centrala de Disciplina, daca admite cererea cu privire la toti membrii comisiei de disciplina a unui barou, va desemna comisia de disciplina din cadrul unui alt barou, aflat in raza teritoriala a aceleiasi curti de apel. Incheierea de stramutare se comunica partilor si comisiei de disciplina de la care se stramuta cauza si este definitiva.

(9) Consiliul Baroului va desemna un aparat de secretariat aflat sub autoritatea Președintelui Comisiei, compus dintr-unul sau mai multi angajați ai Baroului, aparat care îndeplineste, chiar si prin cumul, functiile de:

- grefă,

- registratură,

- arhivă și

- agent pentru comunicarea actelor de procedură,

calitate în care păstrează, tine evidentele si efectuează lucrările necesare în vederea desfășurării activității comisiei, sub îndrumarea președintelui, în limitele atribuțiilor stabilite fiecăruia prin hotărârea membrilor Comisiei.

(10) Alcătuirea completelor de judecată, programarea sedințelor, organizarea evidențelor si a activităților cu caracter administrativ ale Comisiei de Disciplină sunt în sarcina Președintelui și se realizează în raport de specificul și de complexitatea activității fiecărei comisii.

(11) Toate actele procedurale privind activitatea Comisiei de Disciplina vor fi inregistrate in mape separate de intrari/iesiri, la registratura baroului si vor fi transmise catre grefierul Comisiei de Disciplina in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii acestora.

(12) Comisiile de disciplina folosesc stampila rotunda, avand pe impresiune indicata denumirea baroului din care fac parte, precum si mentiunea „Comisia de disciplina”. Stampila este pastrata de grefier.

art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (2) lit. b) teza a II-a, art. 88 alin. (1) din Lege

art. 65 alin. (2) lit. b), art. 268 lit. a), art. 269 alin. (1) din Statut

 

art. 269 alin. (2) din Statut

 

 

art. 270 din Statut

 

 

 

 

 

 

art. 271 din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 270 alin. (4) din Statut

Este necesara alegerea de membri supleanti, pentru a se asigura buna desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina, in ipoteza in care unii dintre membrii cu drepturi depline sunt in imposibilitate obiectiva sau subiectiva de exercitare a atributiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglementarea masurilor administrative pe care le poate adopta presedintele comisiei de disciplina este necesara, pentru a asigura buna desfasurare a activitatii acestui organ disciplinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea stampilei asigura oficialitatea inscrisurilor emanate de acest organ al profesiei

12

Articolul 12. COMISIA CENTRALA DE DISCIPLINA

 

(1) În cadrul U.N.B.R. este organizată şi funcţionează Comisia centrală de disciplină. Comisia Centrală de Disciplină este alcătuită din reprezentanții barourilor desemnați de Adunările Generale ale acestora, avocati care dau dovadă de probitate morală și profesională și care nu au fost anterior sancționați disciplinar. Membrii Comisiei centrale de disciplină se aleg dintre avocaţii cu o vechime mai mare de 15 ani în profesie.

(2) Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat ca reprezentant pentru Comisia centrală de disciplină, dintre candidații aleși de Adunările Generale ale barourilor. Membrii Comisiei centrale de disciplina sunt alesi şi revocati de Congresul U.N.B.R.       

(3) Comisia centrala de disciplina functioneaza si isi desfasoara activitatea  la sediul U.N.B.R., acesta fiind si adresa de comunicare a actelor procedurale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Comisia centrală de disciplină este coordonată de către unul din membrii acesteia în calitate de președinte, desemnat conform art. 272 alin (5) din Statutul profesiei de avocat. Acesta poate delega punctual, temporar și temeinic motivat o parte din atribuții oricăruia dintre membrii comisiei.

 

(5) Alcătuirea completelor de judecată, programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter administrativ ale comisiei de disciplină sunt în sarcina preşedintelui.

(6) Comisia centrală de disciplină judecă:

a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile săvârşite de membrii Consiliului U.N.B.R., de decanii barourilor si de prodecani, in exercitarea atributiilor decanilor;

b) în contestaţie, în complet de 5 membri, contestaţiile declarate de avocatul cercetat, decanul baroului şi de preşedintele U.N.B.R. împotriva deciziilor pronunţate de comisiile de disciplină ale barourilor şi a încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege;;

c) orice alte incidente referitoare la abtinere, recuzare, sau stramutare, aparute in cadrul procedurii disciplinare la comisiile de disciplina in masura in care impiedica total functionarea intregii comisii;

d) orice alte incidente referitoare la unul sau mai multi dintre membrii Comisiei centrale de disciplina.

(7) In cazul in care este formulata o cerere privind incompatibilitatea vreunuia dintre membrii completului de judecata, presedintele Comisiei Centrale va analiza cererea si, in masura in care o gasi intemeiata, va dispune prin rezolutie inlocuirea membrului sau a membrilor aflati intr-un astfel de caz. In situatia in care presedintele Comisiei centrale se afla intr-un caz de incompatibilitate, cererea de abtinere sau de recuzare a acestuia va fi examinata de Presedintele U.N.B.R., conform alineatului anterior.

 

(8) Comisia centrala de disciplina pronunta incheieri si decizii, supuse cailor de atac prevazute in Lege si in Statut.

 

 

 

 

 

(9) Comisia centrala de disciplina este convocata de grefierul Comisiei, din dispozitia Presedintelui acesteia sau, in caz de imposibilitate, de un alt membru al Comisiei, desemnat de Presedintele acesteia. In cazul in care unul dintre membrii Comisiei este in imposibilitate de prezentare, acesta va anunta grefierul Comisiei despre aceasta situatie cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei de judecata, iar in cazul in care cauza de imposibilitate survine in interiorul termenului de 5 zile, membrul respectiv are obligatia sa anunte grefierul Comisiei de indata in legatura cu aceasta situatie.

 

(10) In cazul in care, din cauza absentei unui membru al Comisiei centrale de disciplina, completul de judecata nu poate fi legal constituit, presedintele Comisiei centrale de disciplina va desemna un alt membru din cadrul Comisiei centrale de disciplina, sau va dispune fixarea unui alt termen de judecata.

 

(11) Comisia centrală de disciplină îşi organizează şi îşi ţine evidenţele şi îşi desfăşoară lucrările cu sprijinul Comisiei permanente a U.N.B.R. Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de către Comisia permanentă a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Comisiei centrale de disciplină.

 

(12) Prin grija grefierului Comisiei centrale de disciplina si sub coordonarea Presedintelui Comisiei, se vor tine urmatoarele registre si evidente:

a) registrul general al Comisiei centrale de disciplina;

b) registrul cauzelor;

c) planificarea si condica sedintelor de judecata;

d) mapa de decizii.

(13) Comunicarea actelor procedurale este asigurata de grefierul Comisiei.

(14) Comisia centrala de disciplina foloseste stampila rotunda, avand pe impresiune mentiunile: „U.N.B.R.” si „Comisia centrala de disciplina”. Stampila este pastrata de grefier.

art. 61 alin. (2) lit. b), art. 64 alin. (1) lit. f), art. 88 alin. (2) si (3) din Lege,

art. 79 alin. (2) lit. b), art. 268 lit. b), art. 272, art. 273 din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 274 din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesara mentionarea expresa a sediului Comisiei centrale de disciplina, pentru inlaturarea oricaror neclaritati. Mai mult, tinand cont de formularea legiuitorului “in cadrul U.N.B.R.”, rezulta o legatura indisolubila, inclusiv cat priveste locul in care isi desfasoara activitatea Comisia centrala de disciplina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumerarea actelor emise de Comisia centrala de disciplina inlatura eventualele confuzii terminologice

 

 

B. ORGANE NON-DISCIPLINARE CU ATRIBUTII DISCIPLINARE:

 

 

 

13

Articolul 13. CONSILIUL BAROULUI

 

(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr. Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi, care nu se afla in vreun caz de incompatibilitate, şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Adunarea generală a baroului poate hotărî alegerea unor consilieri supleanţi, care sa poata asigura deliberarea si adoptarea de decizii in materie disciplinara, in situatia in care unul sau mai multi membri titular nu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a acţiunii disciplinare, indiferent de cauza. În astfel de cazuri, consilierii supleanţi vor completa consiliul baroului în ordinea numărului de voturi obţinut la alegeri.

 

(2) In materie disciplinara, Consiliul baroului are următoarele atribuţii:

 

a) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;

 

b) primeste sesizarile si reclamatiile privind abaterile disciplinare savarsite de avocatii din cadrul baroului unde functioneaza si le solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat si prezentului Regulament;

 

c) se auto-sesizeaza cu privire la abaterile disciplinare grave savarsite de avocatii din cadrul baroului, iar in cazul in care nu este competent, transmite sesizarea la organul competent, respectiv la consiliul unui alt barou sau la Consiliul U.N.B.R.;

 

 

d) desemneaza prin decizie consilierul-raportor, care verifica sesizarea, administreaza probe si intocmeste un referat prin care isi exprima motivat un punct de vedere, propunand o solutie;

 

e) hotarareste, pe baza referatului consilierului-raportor, clasarea sesizarii sau exercitarea actiunii disciplinare impotriva avocatului cercetat;

 

f) in situatia in care decide exercitarea actiunii disciplinare, desemneaza consilierul care va redacta actiunea disciplinara si inainteaza actiunea disciplinara, impreuna cu dosarul cauzei, la decanul baroului, in vederea semnarii acesteia si sesizarea instantei disciplinare;

 

g) sustine actiunea disciplinara, desemnand consilierul care sa o sustina in fata Comisiei de Disciplina, in caile de atac jurisdictionale si judecatoresti;

 

h) pe durata solutionarii actiunii disciplinare, atat la prima instanta, cat si in calea de atac a contestatiei, si ulterior la instantele judecatoresti, consiliul baroului este singurul titular al actiunii disciplinare, fiind reprezentat de consilierul anume desemnat ori, in lipsa unei astfel de desemnari, de decanul baroului, dupa caz;

 

 

 

 

 

 

i) pentru motive temeinice, consiliul baroului cel putin cu aceeasi majoritate cu care a decis exercitarea actiunii disciplinare, poate hotara retragerea actiunii disciplinare, in orice faza de solutionare a acesteia.

 

 

 

art. 56 alin. (1) si art. 57 din Lege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 alin. (2) lit. a), d)  si l) din Lege

 

 

art. 277 alin. (1) din Statut

 

 

art. 43 si art. 277 alin. (2) teza finala si alin. (3) din Statut

 

art. 278 din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a inlatura orice posibila neclaritate si situatii in care alte organe ale profesiei ar putea sa isi insuseasca rolul de titular al actiunii disciplinare

 

Este necesara mentionarea expresa a acestei posibilitati, ca expresie a principiului simetriei actelor juridice.

 

14

Articolul 14. Consiliul U.N.B.R.

 

(1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi reprezentanţii barourilor aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei.

 

(2) Consiliul U.N.B.R. se întruneşte trimestrial la convocarea preşedintelui U.N.B.R. Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.

 

(3) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau în situaţii excepţionale, preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în şedinţă extraordinară, în cel mult 10 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.

 

(4) Consiliul U.N.B.R. lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, care nu se afla in vreun caz de incompatibilitate, şi adoptă hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

 

(5) Consiliul Uniunii are, ca organ cu atributii disciplinare, atributiile Consiliului Baroului, cat priveste sesizarile referitoare la membrii Consiliului U.N.B.R., Decanii barourilor si prodecanii barourilor, in exercitarea atributiilor decanilor. In acest sens, Consiliul U.N.B.R. are urmatoarele atributii:

 

a) primeste sesizarile si reclamatiile in materie disciplinara privind decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. si le solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat si prezentului Regulament;

 

b) se auto-sesizeaza cu privire la abaterile disciplinare grave savarsite de avocatii din cadrul U.N.B.R., iar in cazul in care nu este competent, transmite sesizarea la organul competent, respectiv la consiliul unui  barou;

 

c) ancheteaza abaterea disciplinara şi exercita acţiunea disciplinara privind decanii barourilor, pe prodecanii care ii substituie pe acestia şi membrii Consiliului U.N.B.R., prin sesizarea Comisiei superioare de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale decanilor barourilor, prodecanilor care ii substituie pe decani şi membrilor Consiliului U.N.B.R.. In acest sens, desemneaza consilierul care va efectua cercetarea disciplinara prealabila, fixand si termenul de intocmire a referatului de catre acesta din urma, delibereaza pe baza referatului, dispunand, dupa caz, exercitarea actiunii disciplinare sau clasarea cauzei;

 

d) desemneaza consilierul care va redacta actiunea disciplinara, ce va fi semnata de Presedintele U.N.B.R. si inaintate Comisiei centrale de disciplina;

 

e) sustine actiunea disciplinara, desemnand consilierul care sa o sustina in fata Comisiei superioare de disciplina, in caile de atac jurisdictionale si judecatoresti.

 

(6) Consiliul U.N.B.R., constituit ca instanţă disciplinară în plenul său, are următoarele competente:

 

a) judeca contestatia declarata împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplină, ca instanţă de fond;

 

b) judecă recursurile declarate împotriva încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (1) şi (2) din Lege.

 

(7) Unul dintre secretarii U.N.B.R., desemnat de Comisia permanentă a U.N.B.R., îndeplineşte funcţia de grefier al Consiliului U.N.B.R., constituit ca instanţă disciplinară în condiţiile prezentului articol.

 

(8) Împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul U.N.B.R., partea interesată poate formula contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, conform prevederilor prezentului Regulament.

 

(9) Hotărârile Consiliului U.N.B.R., constituit ca instanţă disciplinară în plenul său, nu fac obiectul controlului pentru nelegalitate exercitat de Congresul avocaţilor.

 

 

 

art. 65 si art. 88 alin. (3) din Lege,

art. 268 lit. c) din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 88 alin. (3) din Lege, art. 268 lit. c) din Statut

 

 

 

art. 275 alin. (2 din Statut

 

 

art. 88 alin. (4) din Lege

 

 

art. 85 alin. (2) din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesara precizarea expresa a  acestei dispozitii, pentru a se evita utilizarea unui mijloc procesual incidental, prin adaugarea la lege

15

Articolul 15. DECANUL

 

(1) In materie disciplinara, decanul baroului are următoarele competenţe:

 

a) semneaza actiunea disciplinara si dispune trimiterea acesteia la comisia de disciplina;

 

 

b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

 

 

 

 

c) În caz de abatere gravă, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de consiliul baroului, poate solicita omisiei de disciplină suspendarea din profesie a avocatului în cauză, în condiţiile art. 997 si urmatoarele din Codul de procedură civilă. 

 

 

 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa;

 

e) transmite Comisiei centrale de disciplina, in termen de 7 zile de la primirea solicitarii acesteia, un raport privind aspectele cuprinse in cererea de stramutare, conform prevederilor art. 11 alin. (8) din prezentul Regulament.

 

 

 

 

 

 

(2) Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atribuţiile decanului in materie disciplinara.

 

 

 

 

 

Art. 281 alin. (4) teza I din Statut

 

art. 58 alin. (1) lit. d) si art. 89 alin. (3) din Lege, art. 273 lit. b) din Statut

 

 

art. 281 alin. (5) teza II din Statut

 

 

 

 

art. 58 alin. (1) lit. g) din Lege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 58 alin. (2)-(4) din Lege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se actualizeaza trimiterea la noul text de procedura civila

 

 

 

 

 

Comisia centrala de disciplina nu poate avea cunostinta de aspecte de fapt din raza barourilor, astfe incat este necesara cooperarea decanilor

16

Articolul 16. Presedintele U.N.B.R.

 

In materie disciplinara, Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania are următoarele competenţe:

 

a) semneaza actiunea disciplinara si dispune trimiterea acesteia la Comisia centrala de disciplina, in cazurile in care judecata in fond revine acesteia;

 

b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină;

 

c) În caz de abatere gravă, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R., poate solicita Comisiei centrale de disciplină suspendarea din profesie a avocatului în cauză, în condiţiile art. 997 si urmatoarele din Codul de procedură civilă. 

 

 

 

 

art. 281 alin. (4) teza II din Statut

 

 

art. 89 alin. (3) din Lege

 

art. 281 alin. (5) teza I din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se actualizeaza trimiterea la noul text de procedura civila

17

Articolul 17. Avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe lângă fiecare instanţă

 

Avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe lângă fiecare instanţă  este obligat să sesizeze în scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, în condiţiile prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, rep.

 

 

Art. 86 alin. (2) din Lege

 

 

 

II. PARTEA SPECIALA. PROCEDURA DISCIPLINARA

 

 

 

CAP.4

 

CAPITOLUL 4. ANCHETA DISCIPLINARA

 

 

 

18

Articolul 18. MODALITATILE DE SESIZARE A ORGANELOR DISCIPLINARE

 

(1) Organele disciplinare pot fi sesizate intr-una din urmatoarele modalitati:

 

a) plangerea persoanei vatamate;

 

b) sesizarea formulata de alte persoane decat persoana vatamata;

 

c) sesizarea din oficiu.

 

(2) Plângerea îndreptată împotriva unui avocat se adresează consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei. Dacă avocatul este pensionar care îşi continuă activitatea în profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plângerea se adresează baroului în care avocatul este sau a fost înscris în tabloul avocaţilor.

 

(3) De asemenea, Consiliul Baroului poate fi sesizat şi de unul dintre subiectii activi ai dreptului de a sesiza abateri disciplinare in profesie: avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe lângă fiecare instanţă, cu privire la faptele comise de orice avocat, precum si instanţele judecătoreşti şi parchetele Ministerului Public, care sunt obligate să înainteze consiliului baroului orice plângere făcută împotriva unui avocat şi să îl înştiinţeze despre orice acţiune de urmărire penală sau de judecată pornită împotriva unui avocat.

 

(4) Consiliul baroului se poate sesiza si din oficiu, dacă are cunoştinţă despre săvârşirea vreunei abateri disciplinare a unui avocat, prin hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.

 

(5) Plangerea sau sesizarea va fi formulata in scris si va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

 

a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor;

 

b) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul;

 

c) obiectul;

 

d) motivele de fapt invocate in sprijinul sesizarii, si daca este posibil, si cele de drept;

 

e) probele avute in vedere in dovedirea aspectelor sesizate, precum şi

 

f) semnătura autorului sesizarii sau a reprezentatului acestuia.

 

(6) De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

 

(7) Plangerile sau sesizarile adresate, personal sau prin reprezentant, organelor disciplinare, pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

 

(8) Dacă din orice motive, sesizarea nu a fost semnată când a fost depusă, lipsa semnaturii va putea fi complinita pana la termenul acordat in acest sens de consilierul raportor. La termenul astfel acordat, consilierul raportor va stabili identitatea părţii prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conţinutul sesizarii şi îi va lua consimţământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face menţiune în încheiere.

 

(9) Sesizarile vor fi inregistrate in Registrul General de corespondenta al baroului din care face parte avocatul cu privire la care este formulata sesizarea, precum si intr-un Registru Special de Sesizari al Comisiei de Disciplina, ce vor fi tinute de cancelaria fiecarui barou. Decanul fiecarui barou va putea desemna o anume persoana din cadrul cancelariei, care sa primeasca aceste sesizari.

 

(10) Plângerea gresit indreptata se trimite organului competent in termen de 7 zile de la inregistrarea la organul necompetent.

 

 

 

19

Articolul 19. ORGANE COMPETENTE

 

(1) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de competenţa consiliului baroului.

 

(2) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind decanii barourilor, prodecanii care exercita prin delegare sau substituire atributiile decanilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competenţa Consiliului U.N.B.R.

 

(3) În situaţiile in care sesizarea priveste decanii barourilor, prodecanii in exercitarea atributiilor decanilor, sau membrii Consiliului U.N.B.R., plângerea sau sesizarea va fi înaintată Consiliului U.N.B.R. in termen de cel mult 5 zile de la primirea acesteia  de organul necompetent.

 

 

 

20

Articolul 20. Desemnarea consilierului-raportor pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Criterii si incompatibilitati

 

(1) În vederea anchetarii abaterii disciplinare, consiliul baroului va desemna prin decizie un consilier-raportor, in prima sedinta care se va tine dupa inregistrarea plangerii sau sesizarii.

 

(2) Dacă abaterea disciplinară s-a săvârşit pe raza unui alt barou, consiliul baroului poate decide efectuarea unor acte de cercetare, prin comisie rogatorie, de către consiliul baroului pe raza căruia s-a săvârşit fapta, constatarile acestuia urmand sa-i fie transmise in vederea intocmirii referatului.

 

(3) Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al Consiliului U.N.B.R. sau a unui decan ori a unui prodecan care exercita prin delegare sau substituire atributiile decanului, se efectuează de către Consiliul U.N.B.R. În acest scop, Consiliul U.N.B.R. va desemna pe unul dintre consilierii U.N.B.R. pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 

(4) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării prealabile se poate abţine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formulează în scris şi se judecă de către consiliul baroului, respectiv de Consiliul U.N.B.R., în absenţa consilierului recuzat.

 

(5) Alte incompatibilitati: In cazul in care autorul sesizarii este decanul, un prodecan in exercitarea atributiilor decanului prin delegare sau substituire, sau un membru al Consiliului Baroului, ori un client al acestora, desemnarea consilierului raportor se va face fara participarea persoanei incompatibile la sedinta Consiliului Baroului. In cazul in care decanul este persoana incompatibila, decizia Consiliului Baroului de desemnare a consilierului raportor va fi semnata de un prodecan.

 

 

 

 

 

DESFASURAREA CERCETARII DISCIPLINARE PREALABILE

 

 

 

21

Articolul 21.

 

(1) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, persoanele vinovate, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei.

 

(2) Ascultarea celui în cauză şi verificarea apărărilor avocatului cercetat sunt obligatorii.

 

(3) Avocatul cercetat are obligatia sa dea curs convocarii facute de consilierul-raportor, Consiliul Baroului sau Consiliul U..N.B.R., dupa caz, dar aceasta obligatie se va considera indeplinita in situatia in care avocatul cercetat depune in scris punctul sau de vedere.

 

(4) Refuzul avocatului cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la convocare se constată prin proces verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. Avocatul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare. Verificarea apărărilor avocatului cercetat este obligatorie.

 

(5) În funcţie de aspectele sesizate, preşedintele U.N.B.R., decanul sau consilierul raportor au dreptul sa  solicite avocatului cercetat si sa verifice contractele de asistenta juridica, registrele profesionale, dosarele la care se face referire, vor putea lua declaraţii asociatilor sau colaboratorilor avocatului cercetat când apreciază că se impune, cât şi altor persoane care au legătură cu fapta de a carei săvârşire este acuzat avocatul (alti avocaţi, experţi, justiţiabili).

 

(6) Dacă avocatul cercetat, fără motive temeinice, refuză să prezinte registrele sau evidentele profesionale, aceste împrejurări pot fi socotite ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă in rasturnarea prezumtiei de nevinovatiei.

 

 

 

22

Articolul 22. CONVOCAREA SI AUDIEREA AVOCATULUI CERCETAT SI A ALTOR PERSOANE

 

(1) Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a avocatului cercetat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, ori prin luarea la cunoştinţă prin semnătură.

(2) Daca intr-o cauza disciplinara sunt cercetati mai multi avocati, consilierul raportor va proceda la audierea individuala a fiecarui avocat cercetat, intocmind insa un raport unic, prin care va propune solutii cu privire la fiecare avocat cercetat in parte.

(3) În cursul cercetărilor, preşedintele U.N.B.R., decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultării a care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri şi va culege informaţii, prin mijloacele prevăzute de lege.

(4) Consiliul U.N.B.R. sau, după caz, consiliul baroului poate convoca avocatul anchetat, în vederea audierii sale.

 

 

 

23

Articolul 23. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AVOCATULUI CE FACE OBIECTUL PROCEDURII DISCIPLINARE.

 

(1) Avocatul cercetat are urmatoarele drepturi:

Avocatul impotriva caruia este exercitata actiunea disciplinara are urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a nu da nicio declaratie pe parcursul procedurii disciplinare, atragandu-i-se atentia ca daca refuza sa dea declaratii nu va suferi nicio consecinta defavorabila, iar daca va da declaratii, acestea vor putea fi folosite ca mijloace de proba impotriva sa;

b) dreptul de a fi informat de indata si mai inainte de orice act de cercetare disciplinara, cu privire la fapta pentru care este judecat si incadrarea juridica a acesteia;

c) dreptul de a consulta dosarul si de a i se elibera copii de pe actele dosarului, in conditiile prezentului Regulament;

d) dreptul de a avea un avocat ales;

e) dreptul de a propune administrarea de probe in conditiile prevazute de lege, de a ridica exceptii si de a pune concluzii;

f) dreptul de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea actiunii disciplinare;

g) dreptul de a beneficia in mod gratuit de un interpret sau traducator, atunci cand nu pot comunica in limba romana;

h) dreptul de a participa nemijlocit la audierea martorilor si respectiv de a cere reaudierea martorilor care au fost audiati in lipsa sa;

i) dreptul de a nu divulga secretul profesional. Avocatul nu nu poate fi obligat în nicio circumstanţă şi de către nicio persoană să divulge secretul profesional si nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său şi nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o contestaţie în privinţa onorariilor convenite, exclusiv pentru necesităţi stricte pentru apărarea sa.

 

(2) Avocatul cercetat are urmatoarele obligatii:

 

a) de a se prezenta ori de cate ori este necesar si de a indica un domiciliu procesual pe toata durata procedurii disciplinare. In cazul in care avocatul cercetat nu indica un domiciliu ales, acesta va fi considerat pe tot parcursul procedurilor ca fiind legal citat la ultima adresa comunicata de acesta ca sediu profesional;

 

b) sa  prezinte contractele de asistenta juridica, registrele profesionale, dosarele la care se face referire.

 

(3) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale şi nu împiedică desfăşurarea anchetei disciplinare. Aceasta abatere disciplinara are caracter accesoriu in raport de abaterea principala, ce a format obiectul actului de sesizare.

 

 

 

24

Articolul 24. MODALITATI DE CONSEMNARE/INREGISTRARE A DECLARATIILOR

 

(1) Pentru înlăturarea oricăror contestări ulterioare din partea persoanelor respective, inclusiv a avocatului cercetat prealabil, consilierul raportor trebuie să solicite persoanelor audiate să consemneze în scris poziţia lor. Dacă nu doresc să scrie personal aspectele relatate, dar sunt de acord cu consemnarea datelor de către consilierul delegat, vor semna personal declaratia consemnata.

 

(2) Dacă persoanele la care face referire prezentul Regulament refuză să dea declaraţii, poziţia acestora se va consemna într-un proces verbal.

 

 

 

25

Articolul 25. APARAREA

 

(1) Cercetarea se efectuează numai după încunoştinţarea avocatului cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunoştinţă a conţinutului plângerii ori al sesizării.

(2) Avocatul cercetat poate da explicaţii scrise.

 

 

26

Articolul 26. PROBELE

 

(1) Constituirea probatoriului este realizata de consilierul raportor, din oficiu sau la cererea partilor.

 

(2) Avocatul cercetat poate solicita administrarea de probe in apare, iar consilierul raportor se va pronunta printr-o rezolutie motivata asupra temeiniciei acestora.

 

(3) In cazul admiterii, sarcina prezentarii probei revine partii care a propus-o.

 

 

 

27

Articolul 27. COPARTICIPAREA PASIVA

 

(1) Cand sesizarea priveste mai multi avocati, va fi efectuata o cercetare prealabila unica, ce va fi finalizata printr-un singur referat, iar decizia consiliului baroului va trata individual cazul fiecarui avocat in parte, cu  motivare separata pentru fiecare avocat cercetat si cu solutia separata.

 

(2) Consiliul baroului decide în toate cazurile după ascultarea avocatului în cauză.

 

 

 

28

Articolul 28. FINALIZAREA CERCETARII DISCIPLINARE PREALABILE

 

(1) După efectuarea cercetărilor, consilierul raportor întocmeşte un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea privind soluţionarea plângerii sau sesizării.

(2) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului, respectiv al U.N.B.R., în cel mult 30 de zile de la primirea însărcinării.

(3) În şedinţa imediat următoare datei la care referatul a fost înregistrat, Consiliul U.N.B.R. sau, după caz, consiliul baroului procedează la examinarea referatului şi a probelor care au stat la baza întocmirii acestuia.

 

 

 

29

Articolul 29. SOLUTIILE PRELIMINARE

 

(1) Consiliul va analiza in sedinta regularitatea intocmirii referatului consilierului raportor, si in cazul constatarii unor neclaritati, probe insuficiente sau contradictii intre probele administrate ori intre continutul referatului si probele administrate, va dispune prin decizie motivata, una dintre urmatoarele solutii preliminare:

a) chemarea consilierului raportor sau a avocatului cercetat pentru urmatoarea sedinta de consiliu, pentru lamuriri;

b) restituirea referatului la consilierul raportor, cu indrumari obligatorii, fixandu-se si un termen de solutionare de cel mult 15 zile.

(2) Consilierul raportor va completa cercetarile si va intocmi un nou raport, in care va respecta indrumarile consiliului, raport ce va fi trimis consiliului.

 

 

30

Articolul 30. SOLUTIILE FINALE ALE CONSILIULUI:

(1) După efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul U.N.B.R., respectiv consiliul baroului va decide, pe baza raportului intocmit de consilierul raportor, prin decizie motivata, adoptata cu o majoritate de 2/3 din totatul membrilor compatibili din consiliu, una din urmatoarele solutii: exercitarea acţiunii disciplinare sau clasarea cauzei.

(2) În caz de abatere gravă, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, după caz, de consiliul baroului, preşedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplină competente suspendarea din profesie a avocatului în cauză, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la ordonanţa preşedinţială cuprinse în Codul de procedură civilă. 

 

(3) Decizia consiliului se redacteaza in termen de 7 zile de la data sedintei in care a fost adoptata si se comunica obligatoriu, in termen de 15 zile,  cuprinzand urmatoarele:

 

a) in caz de clasare, va indica numarul si data deciziei de clasare, cu mentiunea ca este definitiva in sistemul jurisdictiei disciplinare in profesia de avocat;

 

b) in cazul in care se decide promovarea actiunii disciplinare, consiliul va desemna un consilier care va redacta actiunea disciplinara, in termen de 7 zile de la data adoptarii deciziei. Acesta nu va putea fi acelasi cu consilierul raportor. Totodata va fi desemnat si reprezentantul consiliului baroului sau consiliului UNBR in fata instantelor disciplinare si judecatoresti de orice grad. Acesta din urma poate fi inlocuit prin decizia consiliului, pentru motive intemeiate.

 

 

 

31

Articolul 31. COMUNICARE SOLUTIEI

 

Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de comunicare, preşedintelui U.N.B.R. 

 

 

CAP.5

 

CAPITOLUL 5. ACTIUNEA DISCIPLINARA

 

 

 

32

Articolul 32. CONTINUTUL ACTIUNII DISCIPLINARE

 

(1) Dosarul cauzei si decizia consiliului baroului sau a U.N.B.R. se inainteaza in termen de 48 de ore catre consilierul desemnat pentru redactarea actiunii disciplinare, fixandu-se un termen de redactare ce nu va putea depasi 7 zile de la data inaintarii dosarului.

 

(2) Actiunea disciplinara va cuprinde urmatoarele mentiuni:

 

a) denumirea consiliului emitent si data emiterii;

 

b) numele si prenumele decanului;

 

c) fapta care face obiectul actiunii disciplinare;

 

d) incadrarea juridica a abaterii prin indicarea normelor statutare si legale incalcate si a principiilor profesiei de avocat;

 

e) date privitoare la persoana avocatului cercetat (nume, prenume, domiciliu, sediu profesional, numar de dosar profesional si, dupa caz, decizia de pensionare);

 

f) indicarea persoanelor care urmează a fi citate în faţa instanţei disciplinare;

 

g) motivarea actiunii in fapt si in drept;

 

h) indicarea probelor si a mijloacelor de proba;

 

i) dispozitia de exercitare a actiunii disciplinare si de sesizare a comisiei de disciplina competenta;

 

j) limitele actiunii disciplinare, cu propunerea unei sanctiuni disciplinare, in conformitate cu principiul proportionalitatii pedepsei;

 

k) propuneri de masuri vremelnice, conf. art. 90 din Lege;

 

l) referire la existenta unor eventuale abateri disciplinare anterioare ale avocatului impotriva caruia este exercitata actiunea disciplinara, pentru a se putea aprecia asupra incidentei circumstantei agravente prevazuta de art. 266 alin. (3) din Statut.

 

(3) Actiunea disciplinara nu va privi niciodata solutionarea pretentiilor civile ale vreuneia dintre parti.

 

(4) Redactarea actiunii disciplinare se face, de principiu, de avocatul consilier care a efectuat ancheta disciplinara, cu exceptia cazului in care acesta a propus clasarea sesizarii, iar Consiliul Baroului a infirmat propunerea de clasare si a dispus exercitarea actiunii disciplinare, in aceasta ipoteza redactarea actiunii disciplinare urmand a fi incredintata de Consiliul Baroului unui alt avocat consilier, care o va si sustine in fata Comisiei de Disciplina.

 

(5) Textul actiunii disciplinare, astfel intocmit, va fi inaintat decanului baroului sau, dupa caz, Presedintelui U.N.B.R., in termen de 48 de ore de la redactarea actiunii. Decanul baroului sau, dupa caz, Presedintelui UNBR, ori in lipsa acestora, prodecanul sau persoana anume desemnata vor semna actiunea disciplinara, semnatura acestora fiind opozabila consiliului baroului sau, dupa caz, consiliului U.N.B.R., in numele carora se semneaza. In situatia in care autorul sesizarii este chiar decanul ori presedintele U.N.B.R., actiunea disciplinara va fi semnata de prodecan sau de vicepresedintele U.N.B.R.;

 

(6) Dupa semnare, actiunea disciplinara va fi transmisa Comisiei de disciplina de catre decan sau Comisiei centrale de disciplina, de catre presedintele U.N.B.R., in termen de cel mult 3 zile de la data semnarii ei.

 

(7) Actiunea disciplinara, impreuna cu dosarul cauzei, va fi inregistrata la Comisia de Disciplina in Registrul general. Inregistrarea actiunii disciplinare la Comisia de disciplina intrerupe termenul de prescriptie a exercitarii actiunii disciplinare.

 

(8) Dupa inregistrarea actiunii disciplinare la Comisia de disciplina, se va constitui dosarul disciplinar care va primi numar unic.

 

 

 

33

Articolul 33. PRESCRIPTIA ACTIUNII DISCIPLINARE

 

În toate cazurile, acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

 

art. 87 alin. (4) din Lege şi art. 266 alin. (2) din Statut

 

34

Articolul 34. CAZURI DE SUSPENDARE A ACTIUNII DISCIPLINARE

 

(1) Suspendarea procedurii disciplinare se poate dispune in orice faza a procesului disciplinar:

a) cand dezlegarea actiunii disciplinare depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul unei alte judecati,

b) cand s-a inceput actiunea penala pentru o infractiunea care ar avea o inraurire hotaratoare asupra deciziei ce urmeaza sa de dea;

c) in alte cazuri prevazute de lege.

 

(2) Suspendarea procedurii disciplinare se dispune prin rezolutie de consiliul baroului, in faza cercetarii prealabile, si prin incheiere de catre instanta disciplinara, in faza de judecata disciplinara.

(3) Asupra masurii suspendarii, organul care a dispus masura poate reveni, motivat, asupra masurii suspendarii, prin act simetric celui prin care a dispus initial suspendarea.

(4) Pe perioada suspendării procedurii de anchetare şi judecată pentru săvârşirea unei abateri disciplinare, cursul termenului de prescriptie a actiunii disciplinare este oprit. Cursul termenului se reia după soluţionarea definitivă a cauzei.

 

 

 

35

Articolul 35. MOTIVE DE NULITATE A ACTIUNII DISCIPLINARE

 

(1) Actiunea disciplinara este nula in urmatoarele cazuri:

 

a) nu a fost efectuata ancheta disciplinara prealabila de catre consilierul raportor desemnat de Consiliul Baroului prin decizie;

 

b) lipseste referatul ce trebuia intocmit de catre consilierul raportor;

 

c) daca nu exista decizia Consiliului Baroului sau a Consiliului U.N.B.R. prin care se hotarareste exercitarea actiunii disciplinare si desemnarea consilierului care sa redacteze actiunea disciplinara;

 

d) se constata existenta unei cauze de incompatibilitate cat priveste pe consilierul raportor, membrii Consiliului Baroului sau consilierul desemnat sa redacteze actiunea disciplinara.

 

(2) In situatia unor omisiuni, acestea vor putea sa fie remediate de catre consilierul care a redactat actiunea disciplinara sau de un alt consilier desemnat prin decizie de consiliul baroului, cel tarziu pana la primul termen de judecata.

 

 

 

36

Articolul 36. STINGEREA ACTIUNII DISCIPLINARE

 

Actiunea disciplinara se stinge in urmatoarele situatii:

 

a) in cazul clasarii cauzei;

 

b) prin renuntare de catre titularul actiunii disciplinare;

 

c) prin ramanerea definitiva hotararii disciplinare;

 

d) prin decesul avocatului cercetat.

 

 

 

CAP.7

CAPITOLUL 7. JUDECATA DISCIPLINARA IN PRIMA INSTANTA

 

 

37

Articolul 37. LIMITELE INVESTIRII INSTANTEI DISCIPLINARE

 

(1) Instanta disciplinara este investita in limitele si cu faptele expres prevazute in actiunea disciplinara, putandu-se pronunta numai cu privire la actiunea disciplinara, avand in vedere in exclusivitate faptele si persoanele mentionate in cuprinsul acesteia.

 

(2) Membrii completului de judecata au obligatia ca in activitatea de judecata sa nu creeze nicio suspiciune cu privire la vreo ingerinta in activitatea acuzatorie a consiliului baroului ori, dupa caz, a consiliului U.N.B.R., limitandu-si activitatea de judecata numai cu privire la obiectul investirii.

 

(3) In situatia in care, pe parcursul judecarii actiunii disciplinare se impune schimbarea temeiului juridic indicat in actiunea disciplinara, Comisia de disciplina va pune in discutia partilor schimbarea temeiului juridic, fara ca schimbarea acestuia sa poate duce la modificarea sau completarea actiunii  disciplinare.

 

 

 

38

Articolul 38. PARTILE PROCESULUI DISCIPLINAR

 

(1) Partile in judecata actiunii disciplinare sunt:

 

a) Consiliul Baroului, care are intotdeauna calitatea de reclamant. Drepturile prevazute la art. 23 alin. (1) literele c), e), f), g), h) din prezentul Regulament sunt recunoscute si reprezentantului consiliului baroului;

 

b) avocatul cercetat/avocatii cercetati, care au intotdeauna calitatea de parati.

 

(2) In cazul in care actiunea disciplinara vizeaza mai multi avocati, cauza va fi unica, formandu-se un singur dosar, care va fi solutionat dupa regulile co-participarii procesuale pasive, printr-o decizie. In cazul in care pe rolul Comisiei se afla mai multe dosare in aceeasi faza procesuala, intre care exista o legatura de conexitate, conform criteriilor instituite de codul de procedura civila, pentru o eficienta solutionare a cauzelor, Comisia va putea dispune reunirea acestora, urmand sa fie pronuntata o decizie unica.

 

(3) In situatia in care abaterea disciplinara a fost savarsita de avocati apartinand unor barouri diferite, sau in situatia in care unul dintre avocatii vizati de procedura disciplinara detine o calitate in raport de care competenta revine Comisiei Centrale de Disciplina, oricare parte va putea sesiza Comisia Centrala de Disciplina, care va dispune, prin incheiere motivate, reunirea cauzei in favoarea primei instante disciplinare sesizate sau, in cea de-a doua situatie, retinerea cauzei la nivelul Comisiei Centrale.

 

 

 

39

Articolul 39. CITAREA SI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA.

 

(1) Procedura de citare în faţa instanţelor disciplinare se face in conformitate cu dispozitiile art. 279 din Statutul profesiei de avocat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat, la sediul profesional principal al avocatului, sau prin instiintare in scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea, ori prin luare la cunostinta prin semnatura.

 

(2) În cazul în care comunicarea potrivit alineatului precedent nu este posibilă, sau avocatul cercetat a indicat un domiciliu ales, procedura de citare şi comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea şi comunicarea actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă.

 

 

 

40

Articolul 40. PREGATIREA SEDINTEI

 

Preşedintele comisiei de disciplină va fixa de îndată termen de judecată, cu citarea partilor, respectiv a avocatului si a organului profesiei care a exercitat acţiunea şi, in masura in care apreciaza ca este necesar, din oficiu sau la cererea partilor, va putea dispune citarea autorului sesizarii, a martorilor ori a expertilor.

 

 

 

41

Articolul 41. DESFASURAREA PROCESULUI DISCIPLINAR. SEDINTA DE JUDECATA. DEZBATERI. DELIBERARI

 

(1) În faţa instanţei disciplinare avocatul se va înfăţişa personal, sau va putea cere judecata in lipsa.

(2) În cursul sedinţelor de judecata, avocatul poate fi asistat de un alt avocat.

(3) Şedinţa instanţei disciplinare nu este publică nici în etapa cercetării procesului, nici în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările şedinţei se consemnează într-o încheiere.

(4) Lipsa părţilor regulat citata nu împiedică judecata, instanţa disciplinară putându-se pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză.

(5) In fata instantei disciplinare vor putea fi admise orice mijloace de proba pertinente solutionarii actiunii disciplinare, dintre cele prevazute de codul de procedura civila.

(6) Instanţa disciplinară hotărăşte cu majoritate de voturi şi pronunţă incheieri preparatorii si interlocutorii in cursul desfasurarii procedurii disciplinare si solutioneaza cauza printr-o decizie disciplinară.

 

 

 

42

Articolul 42. DECIZIA DISCIPLINARA

 

(1) Decizia disciplinara trebuie sa cuprinda:

 

a) partea introductiva, ce cuprinde denumirea instantei disciplinare,  numarul dosarului, numarul si data deciziei, numele, prenumele si calitatea membrilor completului de judecata, precum si numele si prenumele grefierului, numele si prenumele si, dupa caz, denumirea partilor, numele si prenumele persoanelor care le reprezinta sau le asista, cu aratarea calitatii lor, precum si mentiunea daca acestea au fost prezente, au lipsit si, in acest din urma caz, daca au solicitat judecata in lipsa, daca procedura a fost legal indeplinita, obiectul procesului;

 

b) considerentele, in care se vor arata obiectul actiunii disciplinare, probele ce au fost administrate, cererile, declaratiile si prezentarea pe scurt a sustinerilor partilor, expunerea situatiei de fapt retinuta de instanta pe baza probelor administrate, solutia data si masurile luate de instanta, cu aratarea motivelor de fapt si de drept, aratandu-se atat motivele pentru care s-a admis sau respins actiunea disciplinara, cat si motivele pentru care au fost inlaturate cererile sau sustineri partilor. Opiniile separate vor fi motivate;

 

c) dispozitivul, in care se vor arata numele, prenumele, datele de identificare personala, sediul profesional si domiciliul real sau ales al avocatului cercetat, denumirea si sediul Consiliului Baroului din care face parte avocatul cercetat, solutia data tuturor cererilor deduse judecatii. In partea finala a dispozitivului se va arata ca hotararea este supusa caii de atac a contestatiei, si in masura in care nu este contestata, hotararea devine definitiva dupa implinirea termenului de contestare, respectiv in termen de 15 zile de la comunicare, si executorie, avand autoritate de lucru judecat fata de parti si organele profesie;

 

d) semnatura. Decizia disciplinara va fi semnata de toti membrii completului de judecata si de grefier, sub sanctiunea nulitatii. Daca unul dintre membrii completului de judecata este impiedicat sa semneze hotararea, aceasta va putea fi semnata de presedintele completului, care va intocmi un referat in care va mentiona cauza care impiedica membrul completului de judecata sa semneze decizia disciplinara.

 

(2) Decizia se redacteaza in cinci exemplare originale, dintre care unul se ataseaza la dosarul cauzei, un exemplar la mapa de decizii, cate un exemplar se comunica partilor, si un exemplar la UNBR. In cazul in care in cauza exista o parte vatamata, Comisia va dispune comunicarea extrasului de pe dispozitivul solutiei pronuntate.

 

(3) Prin decizia disciplinara nu se vor putea anula inscrisuri.

 

 

 

43

Articolul 43. SOLUTII

 

(1) Instanta disciplinara va putea pronunta una din urmatoarele solutii:

 

a) admiterea actiunii disciplinare;

 

b) respingerea actiunii disciplinare;

 

c) retrimiterea actiunii disciplinare si dosarului la Consiliul Baroului pentru refacerea cercetarii prealabile.

 

(2) Decizia disciplinară ce solutioneaza in tot sau in parte fondul procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricarui alt incident, rămasă definitive, are autoritate de lucru judecat faţă de părţi şi de organele profesiei, cu privire la chestiunea transata.

(3) Autoritatea de lucru judecat priveste atat dispozitivul cat si considerentele pe care acesta se sprijina, inclusiv cele prin care s-a solutionat o chestiune incidentala.

(4) Decizia vremelnica nu are autoritate de lucru judecat.

(5) Decizia disciplinara definitiva are forta probanta a unui inscris autentic si  putere executorie, fiind obligatorie si avand efecte numai intre parti, fiind opozabila tertilor atata timp cat acestia nu pot face, conform legii, dovada contrara.

 

 

 

44

Articolul 44. MOTIVE DE NULITATE A JUDECATII DISCIPLINARE

 

(1) Judecata disciplinara este lovita de nulitate daca prin nerespectarea vreunei cerinte legale, statutare sau prevazuta de prezentul Regulament   s-a adus partii vreo vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin desfiintarea actului astfel emis.

(2) In cazul nulitatilor expres prevazute, vatamarea este prezumata, partea interesata putand face dovada contrara.

(3) Nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari, avand calitatea unui nulitati absolute, atunci cand sunt incalcate dispozitiile legale ce privesc urmatoarele:

a) competenta materiala, teritoriala si personala consiliului baroului si a comisiei de disciplina;

b) necitarea avocatului cercetat, sau citarea viciata a acestuia;

c) compunerea si constituirea completului de judecata;

d) incalcarea dispozitiilor legale privind cauzele de nulitate pot fi invocate in orice stare a procesului, daca incalcarea a intervenit in cursul judecatii si in caile de atact disciplinare, cu ocazia intocmirii actului respectiv, sau cel mai tarziu la prima zi de infatisare sau la primul termen de judecata dupa survenirea incalcarii.

 

 

 

45

Articolul 45. COMUNICAREA DECIZIEI DISCIPLINARE.

 

Decizia disciplinara se va comunica avocatului în cauză la sediul profesional principal al acestuia, ori la sediul procesual ale, baroului în care avocatul este înscris, precum şi preşedintelui U.N.B.R. 

 

 

46

Articolul 46. INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE.

 

(1) Erorile si omisiunile cu privire la numele, calitatea, sustinerile partile, si orice alte erori materiale pot fi indreptate din oficiu sau la cerere, prin incheiere data in camera de consiliu, instanta disciplinara analizand daca este necesara citarea partilor.

 

(2) Indreptarea hotararii se face in toate exemplarele.

 

 

 

CAP.8

 

CAPITOLUL 8. CONTESTATIA IN SISTEMUL JURISDICTIONAL AL PROFESIEI

 

 

 

47

Articolul 47. FORMULAREA CONTESTATIEI

 

(1) Împotriva măsurilor luate prin încheiere în condiţiile art. 90 alin. (2) din Lege şi împotriva deciziei disciplinare, pot formula contestatie:

a) avocatul cercetat;

b) consiliul baroului sau consiliul U.N.B.R., dupa caz;

c) decanul baroului şi preşedintele uniunii.

(2) Contestatia se depune şi se înregistrează la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. După expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se înregistrează la comisia de disciplină care a pronunţat hotărârea, care îl va înainta de îndată, împreună cu dosarul cauzei, instanţei disciplinare competente. 

(3) Contestatia poate fi formulata în termen de 15 zile de la comunicare.

(4) Contestatia va cuprinde motivele de fapt si de drept, probele invocate si semnatura contestatorului. In cazul in care nu sunt indicate motivele contestatiei, la solutionarea acesteia va fi reanalizata cauza, sub toate aspectele.

(5) Contestatia se depune la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R.

 

 

48

Articolul 48. ORGANELE COMPETENTE CU SOLUTIONAREA CONTESTATIEI JURISDICTIONALE

 

(1) Solutionarea contestatiilor formulate impotriva deciziilor disciplinare a comisiilor de disciplina din cadrul barourilor este de competenta Comisiei centrale de disciplina din cadrul U.N.B.R., care va judeca in complet de 5 membri.

(2) Contestatia declarata împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplină, ca instanţă de fond, este judecata de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instanţă disciplinară în plenul său, în afară de persoana implicată în cauză.

 

 

 

49

Articolul 49. MASURI VREMELNICE

 

(1) În caz de abatere evidentă şi gravă, instanţa disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei.

(2) Împotriva încheierii prin care s-a luat această măsură se poate declara contestatie/recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

(3) Contestatia/recursul este suspensiva de executare şi va fi soluţionata de urgenţă de organul disciplinar de control.

 

 

50

Articolul 50. JUDECATA CONTESTATIEI

(1) Căile de atac exercitate împotriva hotărârilor instanţelor disciplinare de fond se judecă şi au regimul căii de atac a recursului prevăzute de Codul de procedură civilă, în cazurile în care hotărârile nu se atacă cu apel.

(2) Contestaţia declarată împotriva măsurilor luate prin încheiere în condiţiile art. 90 alin. (2) din Lege şi împotriva deciziei disciplinare are caracter devolutiv limitat şi determină controlul de legalitate şi de temeinicie a acestora de către organul competent.

(3) La judecarea contestatiei vor putea fi administrate probe noi, cu exceptia probei testimoniale.

(4) In vederea solutionarii contestatiei in sistem jurisdictional, instanta disciplinara investita cu solutionarea contestatiei va proceda la analizarea cauzei, pe baza dosarului in original, cu citarea partilor.

 

(5) Regulile aplicabile solutionarii actiunii disciplinare se aplica prin analogiei si procedurii de judecata a contestatiei in sistem jurisdictional.

 

 

 

51

Articolul 51. SOLUTIILE IN CONTESTIA JURISDICTIONALA

 

Instanta disciplinara poate adopta urmatoarele solutii, cu ocazia judecarii contestatiei jurisdictionale:

 

a) respingerea contestatiei;

 

b) casarea cu trimitere spre rejudecare la prima instanta disciplinara, cu indrumari obligatorii, dupa caz;

 

c) casare cu retinere. In aceasta situatie, dupa desfiintarea deciziei de fond, instanta de control jurisdictional, rejudecand cauza, poate respinge sau admite actiunea disciplinara.

 

 

 

52

Articolul 52. CAI DE ATAC IN SISTEM JUDICIAR. TERMEN. INREGISTRAREA EVENTUALELOR DECLARATII PRIVIND EXERCITAREA CAILOR DE ATAC.

 

(1) Împotriva hotărârilor pronunţate in calea de atac jurisdictionala de Comisia centrala de disciplina sau de Consiliul U.N.B.R., partea interesată poate formula recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

(2) Termenul de declarare a recursului este de 30 de zile de la data comunicarii deciziei.

(3) Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) La primirea citatiei, organul care a pronuntat decizia atacata va transmite instantei judecatoresti dosarul cauzei disciplinare, in copie certificata pentru conformitate.

 

 

 

 

Pentru identitate de rationament cu termenele de exercitare a cailor de atac din procedura civila

Textul art. 286 din Statut prevede expres că recursul prevăzut la art. 88 al. 3 din Lege este distinct de recursul prevăzut la art. 88 al. 4 din Lege. Distincţia este evidentă, si este necesara diferentierea terminologica, intre contestatia ca o cale de atac jurisdictionala , devolutiva, si recursul promovat la Curtea de Apel, ca instanta de control judecatoresc.

 

CAP.9

 

CAPITOLUL 9. EXECUTAREA HOTARARILOR DISCIPLINARE

 

 

 

53

Articolul 53. RAMANEREA DEFINITIVA A HOTARARILOR DISCIPLINARE

(1) Hotararile disciplinare raman definitive după epuizarea termenului în calea de atac, ori după soluționarea cauzei în calea disciplinară de atac.

(2) Constatarea rămânerii definitive a hotărârilor Comisiei de Disciplină, după epuizarea termenului în calea de atac, ori după soluționarea cauzei în calea disciplinară de atac, se face de către grefa instanței disciplinare de fond, cu avizul și după controlul administrativ al președintelui comisiei.

 

 

 

54

Articolul 54. EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR  DISCIPLINARE

 

(1) Executarea hotărârilor  disciplinare se face de către Consiliul Baroului în care avocatul este înscris, consiliu care va organiza  și cazierul disciplinar al avocatului -  serviciu de evidență a sancțiunilor aplicate prin hotărâri disciplinare definitive. La nivelul instituțional al U.N.B.R. se va organiza o evidență simetrică a tuturor cazierelor disciplinare comunicate în format electronic de către toate barourile membre ale Uniunii, barourile având obligația actualizării lunare a tuturor ecestor evidențe, atât la nivel local cât și la nivel central.

 

(2) Câte o copie conformă cu originalul, a hotărârii definitive se va înainta Președintelui U.N.B.R., avocatului cercetat/judecat disciplinar și Baroului din care face parte, în vederea luării măsurilor administrative ce se impun în funcție de tipul sancțiunii aplicate, precum și în scopul menționării dispozitivului hotărârii  în cauză la cazierul disciplinar organizat instituțional de fiecare Barou în parte.

 

 

 

CAP.10

 

CAPITOLUL 10. CONLUCRAREA/COOPERAREA CU ALTE INSTITUTII

SI ORGANISME

 

 

 

55

Articolul 55

(1) Înainte de iniţierea procedurilor disciplinare împotriva unui avocat care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine, autoritatea română competentă informează în cel mai scurt timp autoritatea competentă din statul membru de origine, furnizând orice informaţii utile în cauză.

(2) Autoritatea română competentă cooperează cu autoritatea competentă din statul membru de origine pe tot parcursul desfăşurării procedurilor disciplinare.

(3) Retragerea permanentă sau temporară de către autoritatea competentă din statul membru de origine a autorizaţiei de exercitare a profesiei are ca efect obligatoriu interdicţia temporară sau permanentă ca avocatul în cauză să profeseze în România sub titlul profesional din statul membru de origine.

(4) În cazul nerespectării de catre avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, care desfăşoara în România activităţi profesionale exercitate ocazional sub forma prestării de servicii, a obligaţiilor prevăzute la art. 110 din Legea nr. 51/1995, rep., autoritatea română competentă va informa autoritatea competentă din statul membru de origine despre orice decizie luată. Comunicările prevăzute de prezentul alineat au caracter confidenţial.

 

 

CAP.11

 

CAPITOLUL 11. SERVICIILE AUXILIARE IN PROCEDURA DISCIPLINARA DIN PROFESIA DE AVOCAT. CAZIERUL PROFESIONAL

 

 

 

56

 

Articolul 56. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR AUXILIARE DE SPECIALITATE ALE INSTANTELOR DISCIPLINARE DIN PROFESIA DE AVOCAT

Instantele disciplinare au în structură următoarele compartimente auxiliare de specialitate:

a) registratura;

b) grefa;

c) arhiva.

 

 

 

SECŢIUNEA 1. REGISTRATURA. REGISTRELE DE EVIDENTA

 

 

57

Art. 57. PREVEDERI GENERALE REFERITOARE LA CORESPONDENTA

(1) Corespondenţa adresată comisiilor de disciplina se primeşte de grefier ori de persoana desemnata de presedintele comisiei.

(2) La primirea corespondenţei se verifică dacă menţiunile de pe plicuri corespund cu conţinutul acestora şi dacă există toate anexele enumerate în corespondenţă. Lipsurile ori nepotrivirile dintre menţiunile de pe plicuri şi conţinutul acestora se aduc la cunoştinţă expeditorilor, cărora li se va cere, în scris sau verbal, să completeze corespondenţa ori să dea lămuririle necesare în legătură cu cele constatate.

(3) Sesizările, precum şi celelalte plângeri, cereri, contestatii şi memorii, depuse direct la comisia de disciplina, vor purta menţiunea de primire aplicată de grefier, numarul de  înregistrare în Registrul general de corespondenta al comisiei, precum şi, dupa caz, numărul dosarului cu referire la care acestea sunt transmise, data si semnatura grefierului.

(4) In cazul comunicarii unor inscrisuri in masura in care corespondenta este restituita fara a fi primita de destinatar, plicul returnat va fi cusut la dosar fara a fi desigilat.

(5) Plicul cu care soseste corespondenta va fi pastrat si cusut la dosarul cauzei sau arhivat, dupa caz.

 

 

58

Art. 58. SORTAREA CORESPONDENTEI.

(1) Corespondenţa primită direct sau de la alte organe ale profesiei se sortează de grefier şi in cazul in care se refera la lucrări anterioare, se va face mentiune despre numarul lucrarii pe corespondenta nou primita, aceasta fiind inclusa in actele lucrarii la care de refera.

(2) Întreaga corespondenţă se prezintă presedintelui comisiei, care dispune, prin rezolutie, masurile ce impun.

(3) Sortarea corespondenţei de către grefier, prezentarea acesteia spre examinare presedintelui comisiei şi repartizarea lucrărilor spre rezolvare se fac, de regulă, în termen de cel mult 48 de ore.

 

 

 

59

Art. 59. MASURI ADMINISTRATIVE

(1) După examinarea şi repartizarea corespondenţei, presedintele comisiei restituie grefei lucrările în vederea înregistrării, predării ori expedierii acestora, potrivit rezoluţiei.

(2) În cazul în care din cuprinsul unor scrisori nu rezultă cu claritate obiectul cererilor, plângerilor ori sesizărilor adresate comisiei, presedintele acesteia va dispune prin rezolutie solicitarea de la expeditor, respectiv de la petiţionar de precizări, în scris, telefonic sau direct prin chemare la comisie, după caz.

 

 

 

60

Articolul 60. INDICATIVELE DE CORESPONDENTA

(1) Plângerile şi sesizările prin care se reclamă fapte cu caracter disciplinar, precum şi dosarele primite de la alte organe ale profesiei de avocat se înregistrează în ordine cronologică în Registrul unic de evidenţă a activităţii comisiei de disciplina. Numărul de înregistrare va fi însoţit de indicativul “F” (fond) si respectiv indicativul "C" (contestatie), in functie de gradul de jurisdictie in care se afla cauza.

(2) Cererile, reclamaţiile, sesizările şi memoriile se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, plângerilor şi memoriilor adresate parchetului, dându-se cronologic numere de înregistrare, cu indicativul “S” (sesizare).

(3) Celelalte lucrările se înregistrează cu indicativul “D” (diverse).

(4) Când pe parcursul soluţionării sau după definitivare unele lucrări înregistrate iniţial conform regulilor stabilite în prezentul regulament îşi schimbă caracterul, acestea se reînregistrează potrivit noii încadrări.

 

 

61

Articolul 61. INREGISTRAREA CORESPONDENTEI

(1) Înregistrarea lucrărilor se face în sistem partidă, în sensul că toate revenirile şi lucrările intermediare, solicitările şi primirile de dosare sau de referate şi orice date în legătură cu lucrarea de bază se înscriu în mod obligatoriu la numărul de înregistrare iniţial, astfel încât corespondenţa care se referă la lucrări anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

(2) Grefierii au obligaţia să urmărească dacă lucrările repartizate de presedintele comisiei au fost efectuate în termenele stabilite de acesta şi să îl informeze de îndată cu privire la existenţa unor lucrări nerezolvate.

 

 

 

62

Articolul 62. PREDAREA CORESPONDENTEI

(1) După efectuarea operaţiilor de înregistrare a corespondenţei, lucrările se predau celor cărora le-au fost repartizate, sub semnătură în registrul de evidenţă a acestora.

(2) Lucrările efectuate se predau de membrii comisiei de disciplina şi de ceilalţi salariaţi ai baroului grefierului, de asemenea, sub semnătură în Condica pentru evidenţa lucrărilor comisiei de disciplina.

(3) Grefierul va face personal menţiunile corespunzătoare de scădere a lucrărilor şi de închidere a poziţiilor în registre.

(4) Circulaţia lucrărilor între grefă şi membrii comisiei de disciplina cărora li s-au repartizat spre soluţionare, va fi evidenţiată, de asemenea, în registrele în care sunt înscrise lucrările respective, cu menţionarea datelor de predare-primire.

 

 

63

Articolul 63. CORESPONDENTA IN ALTA LIMBA

(1) Corespondenţa cu autorităţile străine si cu partile – persoane fizice sau juridice- straine va fi tradusa prin grija presedintelui comisiei de disciplina, pe cheltuiala baroului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea.

(2) Comunicarea actelor procedurale către străini - persoane fizice sau juridice - având sediul sau reşedinţa în România ori cu domiciliul în străinătate,  se va face direct, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(3) Comunicările prevăzute la alin. (2) se vor face, după traducerea actelor, în limba pe care aceste persoane o înţeleg sau în limba oficială a statului resortisant.

 

 

64

Articolul 64.

(1) Pentru lucrările rezolvate după efectuarea menţiunilor de scădere şi de închidere, corespondenţa se expediază destinatarilor.

(2) În corespondenţa expediată se vor menţiona denumirea comisiei de disciplina care o expediaza, numărul de înregistrare, precum şi numerele de înregistrare ale lucrărilor conexate.

(3) Grefierul va urmări ca actele de procedură şi corespondenţa expediată să poarte semnătura presedintelui comisiei de disciplina, să fie ştampilate şi, dupa caz, să fie însoţite de anexele la care se referă.

 

 

 

65

Articolul 65. TRANSMITEREA CORESPONDENTEI

(1) Toate comunicările, indiferent dacă se adresează unor persoane fizice sau unor persoane juridice, se fac prin scrisori recomandate care se predau serviciului poştal cu borderou, sau prin celelalte modalitati de comunicare prevazute de prezentul Regulament.

(2) Când destinatarul are sediul, domiciliul sau reşedinţa în aceeaşi localitate în care îşi are sediul comisia de disciplina, corespondenţa i se poate transmite şi prin agent procedural sub luare de semnătură în Condica de corespondenţă.

 

 

 

66

Articolul 66. ORGANIZAREA ANUALA

(1) Înregistrarea corespondenţei pentru fiecare an începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a fiecarui an calendaristic.

(2) Registrele se numerotează, iar pe coperţile acestora se înscriu: denumirea registrului, anul, numărul iniţial şi ultimul număr de înregistrare. La sfârşitul anului sau la închiderea unui volum din registru se certifică de către grefier, numărul înregistrărilor şi numărul filelor folosite.

 

 

67

Articolul 67.

Nu se admit ştersături în registre şi condici. Eventualele menţiuni eronate se barează printr-o linie trasată cu cerneală şi se rescriu fie în cuprinsul aceleiaşi rubrici, fie în următorul rând liber din registru. Rectificarea se certifică pe marginea filei din registru sau din condică prin semnătura presedintelui comisiei de disciplina.

 

 

68

Articolul 68. PASTRAREA DOSARELOR DISCIPLINARE 

(1) Dosarele întocmite separat pentru fiecare lucrare se păstrează pe timpul solutionarii cauzei respective la grefa comisiei de disciplina, iar dupa ramanerea definitive, dosarul se arhiveaza. Arhivarea dosarelor disciplinare se realizeaza de catre comisiile de disciplina din cadrul barourilor, Comisia centrala de disciplina arhivand doar urmatoarele inscrisuri, in copii certificate pentru conformitate:

- referatul consilierului raportor;

- actiunea disciplinara;

- principalele probe;

- declaratiile partilor si ale martorilor;

- incheierile interlocutorii;

- interogatoriile partilor;

- hotararea primei instante disciplinare;

- contestatiile;

- concluziile scrise.

(2) Toate filele dosarului sunt cusute şi numerotate. Aranjarea actelor, numerotarea şi cusutul dosarelor, precum şi parafarea se face de grefier.

(3) Indosarierea si numerotarea filelor din dosarele disciplinare este obligatorie.

(4) După soluţionarea definitivă a cauzei se procedează la şnuruirea dosarului şi la aplicarea sigiliului, iar pe faţa interioară a ultimei coperte se certifică numărul filelor în cifre şi în litere.

 

 

 

69

Articolul 69. VERIFICAREA ACTIVITATII REGISTRATURII

(1) Activitatea de primire, înregistrare şi circulaţie a lucrărilor este controlată trimestrial de presedintele comisiei de disciplina, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate şi va lua măsurile de înlăturare a lipsurilor constatate sau va propune consiliului baroului luarea măsurilor care se impun.

(2) Semestrial şi ori de câte ori este cazul, presedintele comisiei va analiza situaţia poziţiilor neînchise din registre şi condici, precum şi a eventualelor lucrări nesoluţionate sau pierdute, luând, dacă este cazul, măsurile prevăzute de lege.

 

 

70

Articolul 70. DISPOZITII SPECIALE CU PRIVIRE LA CORESPONDENTA

(1) Corespondenţa adresată presedintelui comisiei de disciplina cu menţiunea "personal" sau "confidenţial" va fi predată nedesfăcută direct la cabinetul său si va fi desigilata de acesta in prezenta grefierului, intocmindu-se un proces verbal care sa constate desfacerea si continutul plicului.

(2) Corespondenţa adresată altor organe ale profesiei de avocat va fi predată nedesfăcută organelor cărora le este adresată corespondenţa.

 

 

 

71

Articolul 71. OPISELE ALFABETICE

În scopul identificării cu uşurinţă a dosarelor, înregistrarea acestora se va face şi în Registrul opis alfabetic, dupa numele partilor, mentionandu-se data intrarii, obiectul generic si numarul dosarului.

 

 

 

72

Articolul 72. EVIDENTA IN FORMAT ELECTRONIC

(1) Evidenta lucrarilor si a documentelor va fi organizata si tinuta si in format electronic, pe o platforma de lucru unica la nivelul U.N.B.R.,

(2) Baza electronica de date va cuprinde cel putin urmatoarele date:

- numarul dosarului disciplinar;

- numele partilor implicate in cauza disciplinara;

- obiectul cauzei disciplinare;

- termenele de judecata si masurile dispuse prin incheierile pronuntate la respectivele termene;

- incidentele procesuale, de tipul cererilor de abtinere, recuzare, sau stramutare, precum si solutiile dispuse cu privire la acestea;

- documentele depuse de parti;

- solutiile pronuntate de instantele disciplinare, precum si mentiunea de „definitiva”, ori, dupa caz;

- caile de atac formulate de parti, datele la care au fost declarate acestea, si organele competente la care au fost inaintate cauzele in vederea solutionarii caii de atac.

(2) Baza electronica de data va fi accesibla on-line urmatoarelor persoane:

- partilor si - membrilor instantei disciplinare pe rolul careia se afla cauza, pe baza de nume de utilizator si parola;

- organelor profesiei de avocat, dupa finalizarea cauzei.

(3) Dispoziţiile acestei secţiuni se aplică şi corespondentei  în formă electronică.

 

 

 

 

SECŢIUNEA 2. GREFA

 

 

 

73

Articolul 73. COMPARTIMENTUL DE GREFA

(1) Grefa constituie compartimentul auxiliar de specialitate la toate comisiile de disciplina care efectuează următoarele operaţiuni:

a)  centralizarea şi stocarea computerizată a datelor statistice;

b) folosirea, păstrarea şi evidenţa ştampilelor, sigiliilor, imprimatelor, rechizitelor şi a altor materiale din dotare;

c) calcularea cheltuielilor impuse de solutionarea cauzelor de pe rolul comisiilor de disciplina;

d) dactilografierea lucrărilor întocmite în cadrul sectoarelor de activitate.

(2) Consiliul baroului va desemna un secretar care nu face parte dintre membrii comisiei de disciplină şi care îndeplineşte funcţia de grefier, calitate în care păstrează şi ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei, sub îndrumarea preşedintelui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 270 alin. (2) din Statut

 

 

SECŢIUNEA 3. ARHIVA

 

 

74

Articolul 74. Evidenţa, selectarea, mişcarea şi casarea în condiţiile legii a documentelor păstrate în arhivă

(1) Documentele de arhivă păstrate de compartimentele de grefă ale comisiilor de disciplina timp de un an se depun la arhivă pe baza inventarelor întocmite, cu menţionarea termenelor de păstrare, potrivit nomenclatorului arhivistic naţional prevăzut în anexa nr. 1 la Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Înainte de predarea la arhivă, se verifică fiecare document şi se scot din dosare actele de proprietate, studii, legitimare şi celelalte acte oficiale emise de alte autorităţi, acestea urmând să fie restituite, sub semnătură, celor îndreptăţiţi şi reţinându-se copii certificate sub semnătură de persoana care a restituit actul. De asemenea, la cererea persoanelor interesate, fie instituţii sau autorităţi publice, fie persoane fizice ori juridice, se restituie orice act sau document aflat în original la dosar.

 

 

75

Articolul 75

(1) La soluţionarea dosarului, în vederea predării acestuia la grefă,  grefierul aşează documentele existente în fiecare dosar în ordine cronologică, le numerotează şi le coase sau le leagă în coperte de carton, în aşa fel încât să se asigure citirea completă a textelor, a datelor calendaristice şi a rezoluţiilor. Din dosar se îndepărtează agrafele, clemele şi acele.

(2) Pe coperta dosarului se menţionează denumirea comisiei de disciplina indicativul din nomenclatorul statistic, termenul de păstrare, problema la care se referă, numărul de file.

(3) Pe o filă adăugată la sfârşitul dosarului, respectiv după ultima menţiune scrisă din cuprinsul registrelor şi condicilor, grefierul menţionează: "prezentul dosar (registru, condică etc.) conţine ... file" (în cifre şi litere) si aplică ştampila rotundă şi semnează.

 

 

76

Articolul 76. PASTRAREA REGISTRELOR

Pentru registre, condici şi alte documente preconstituite se întocmeşte un inventar separat pe termene de păstrare.

 

 

77

Articolul 77. 

(1) Grefierul este obligat să ţină evidenţa inventarelor pentru documentele intrate în arhivă şi a mişcării documentelor, completând rubricile din Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice, potrivit modelului din anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Grefierii sunt gestionarii documentelor arhivate şi ai informaţiilor cuprinse în aceste documente. Aceştia răspund în condiţiile legii şi în limita atribuţiilor pe care le au de conservarea arhivei şi de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cuprinse în arhivă.

(3) Persoanele menţionate la alin. (1) si (2) îndeplinesc sarcinile prevăzute de lege privind predarea documentelor în arhivă, păstrarea, selecţionarea şi eliminarea acestora, precum şi cele prevăzute în fişa postului.

 

 

 

78

Articolul 78. CONSULTAREA SI ELIBERAREA DE DOCUMENTE

(1) Eliberarea de dosare şi de documente din dosarele arhivate, obţinerea de copii ale acestor documente, precum şi consultarea lor se realizează numai pe baza aprobării scrise a grefierului, conform programarii stabilita de acesta.

 (3) La cererea persoanelor îndreptăţite, presedintele comisiei disciplinare poate aproba restituirea către acestea de documente din arhivă sau poate dispune încredinţarea de documente altor organe ale statului. Documentul restituit sau încredinţat se înlocuieşte în arhivă cu o copie conformă, intocmindu-se un proces verbal cu aceasta ocazie.

(4) Toate consultările lucrărilor din arhivă, precum şi eliberarea de copii se evidenţiază într-un registru ţinut prin grija grefierului. Acest registru va fi cuprins în inventar şi va avea termen de păstrare permanent.

 

 

 

79

Articolul 79. INDREPTAREAGRESILOR DE INREGISTRARE DIN EVIDENTE

În cazul în care se constată că s-au produs greşeli în inregistrarile din evidente, acestea vor fi rectificate, facandu-se mentiune corespunzatoare.

 

 

80.

Articolul 80. COORDONAREA ACTIVITATII

Presedintii comisiilor sunt obligaţi să urmărească păstrarea în condiţii corespunzătoare a documentelor şi să ia măsuri care să împiedice degradarea, distrugerea sau sustragerea acestora.

 

 

 

81

Articolul 81. DISPOZITII SPECIALE

Dispozitiile prezentei Sectiuni se completeaza cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

SECTIUNEA 4. DACTILOGRAFIEREA LUCRĂRILOR ÎNTOCMITE ÎN CADRUL PROCEDURII DISCIPLINARE

 

 

82

 

Articolul 82.

(1) Grefierii asigură dactilografierea sau tehnoredactarea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor efectuate în cadrul activităţii comisiilor de disciplina.

(2) În funcţie de volumul de activitate din fiecare comisie de disciplina, unul sau mai mulţi grefieri pot fi anume desemnaţi să dactilografieze sau să tehnoredacteze şi sa intocmeasca actele procedurale.

 

 

 

83

Articolul 83.

(1) Lucrările vor fi dactilografiate sau tehnoredactate cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotarea barourilor sau a UNBR.

(2) Lucrările dactilografiate sau tehnoredactate, pe suport hârtie sau pe suport magnetic, inclusiv conceptele, se restituie de grefieri presedintelui comisiei de disciplina, la sfârşitul programului de lucru sau cel mai târziu a doua zi la începutul programului de lucru.

(3) Grefierii au obligaţia să predea de îndată lucrările dactilografiate sau tehnoredactate, pe suport hârtie sau pe suport magnetic presedintelui sau membrilor comisiei de disciplina si sa le expedieze destinatarilor, conform conceptului de citare din cauza sau dispozitiilor presedintelui comisiei de disciplina.

(4) Grefierii au obligaţia să întreţină mijloacele tehnice din dotare în bune condiţii şi să ia măsurile adecvate pentru siguranţa acestora, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru.

(5) Lucrările dactilografiate sau tehnoredactate vor conţine în subsolul textului ultimei file iniţialele persoanei care le-a redactat şi numărul de file dactilografiate.

(6) Se interzic dactilografierea sau tehnoredactarea altor lucrări decât a celor efectuate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, precum şi folosirea mijloacelor tehnice din dotarea barourilor sau a UNBR  de către alte persoane decât grefierii care le au în primire.

(7) Membrii comisiilor de disciplina îşi pot întocmi singuri propriile acte procedurale, care vor fi înregistrate în condica de lucrări cu această menţiune.

 

 

84

Articolul 84. DISPOZITII COMUNE

Dispozitiile prezentului capitol se aplica, prin analogie, atat comisiilor de disciplina din cadrul barourilor, cat si Comisiei centrale de disciplina a U.N.B.R.

 

 

 

 

SECTIUNEA 5. CAZIERUL PROFESIONAL IN PROFESIA DE AVOCAT

 

 

 

85

Articolul 85. INFIINTAREA CAZIERULUI DISCIPLINAR IN PROFESIA DE AVOCAT

 

(1) In vederea tinerii evidentei abaterilor disciplinare si a sanctiunilor disciplinare dispuse in profesia de avocat, se infiinteaza la nivelul UNBR cazierul profesional. Acesta va fi tinut sub forma unei baze de date, la nivelul tuturor avocatilor din Romania, pe baza comunicarilor efectuate de instantele disciplinare, conform prevederilor articolului 54 alineatul (2) din prezentul Regulament.

 

(2) Consiliile barourilor sunt si raman obligate să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui avocat şi să comunice situaţia disciplinară a avocatului la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.

 

 

CAP.12

 

CAPITOLUL 12. CHELTUIELILE CU ACTIVITATEA DISCIPLINARA

 

 

 

86

Articolul 86. GRATUITATEA PROCEDURII DISCIPLINARE

 

(1) Accesul partilor la procedura disciplinara este gratuit, atat in etapa anchetei disciplinare, cat si in judecata disciplinara.

 

(2) Contestatia in sistemul judiciar este supusa prevederilor taxelor judiciare.

 

 

 

87

Articolul 87. CHELTUIELILE LA NIVELUL BAROURILOR

 

(1) Cheltuielile necesare funcționării și desfășurării activitătilor Comisiei de Disciplină se suportă de către Baroul in cadrul caruia functioneaza respective Comisie, în conformitate cu Codul fiscal și cu legea contabilității, în baza cererii motivate a Comisiei de Disciplină a Baroului, adresată decanului, care emite aviz conform și motivat cu privire la solicitarea adresată, pe baza caruia cererea este analizata de Consiliul baroului în termen de 30 de zile de la data formularii.

(2) Aceste cheltuieli se prevăd în bugetul anual al baroului, după soluționarea cererii și se supun validării bugetare odată cu restul bugetului Baroului în Adunarea Generală.

 

Art. 270 alin. (3) din Statut

 

88

Articolul 88. CHELTUIELILE LA NIVELUL U.N.B.R.

(1) Cheltuielile necesare funcționării și desfășurării activitătilor Comisiei centrale de disciplină se suportă de către U.N.B.R., în conformitate cu Codul fiscal și cu legea contabilității, în baza cererii motivate a presedintelui Comisiei centrale de disciplină, adresată Presedintelui U.N.B.R., care emite aviz conform și motivat cu privire la solicitarea adresată, aviz care se transmite serviciului financiar-contabil al U.N.B.R. în termen de 30 de zile de la data soluționării.

(2) Aceste cheltuieli se prevăd în bugetul anual al U.N.B.R., după soluționarea cererii și se supun validării bugetare odată cu restul bugetului U.N.B.R. în Congresul Uniunii.

 

 

Pentru identitate de rationament cu art. 87 supra

 

 

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

 

89

Articolul 89.

(1) Procedura disciplinara in profesia de avocat se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

 

(2) Dispozitiile prezentului Regulament se aplica tuturor procedurilor disciplinare in profesia de avocat, inclusiv celor in curs de solutionare la data intrarii acestuia in vigoare, indiferent de stadiul acestora.

 

art. 287 alin. (1) din Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiind dispozitii procedurale, acestea sunt de imediata aplicare

90

Articolul 90.

Prezentul Regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Tinand cont de natura juridica a prevederilor prezentului Regulament, si de faptul ca face parte integranta din dispozitiile statutare ale profesiei de avocat, pentru identitate de rationament, Statutul profesiei de avocat fiind publicat in Monitorul Oficial, opiniem ca si acest Regulament ar trebui publicat, pentru opozabilitate.

 

Semnaturi:

 

 

av. Eugen OSTROVSCHI, Presedintele Comisiei centrale de disciplina

 

 

 

av. Lucian DUMITRASCU, drd., co-redactor