Avocatii sunt invitati sa comunice opinii / propuneri ca urmare a Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 301/09.12.2017 cu privire la problematica incompatibilităților și conflictului de interese ale membrilor organelor alese sau numite în funcții de decizie în sistemul organizatoric al profesiei de avocat, la adresa de email info@baroul-bucuresti.ro sau direct la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

 

 

Uniunea Națională a Barourilor din România

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 301

09 decembrie 2017

 

S-a luat în examinare punctul nr. 9 al ordinii de zi aprobate în prealabil prin vot, potrivit art. 27 alin. 6 din Regulamentul de organizare si funcționare a U.N.B.R. și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R., aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 05/08 iulie 2011 (în continuare Regulamentul.

S-a precizat că problematica: Modificarea Statutului profesiei de avocat „în ce privește regimul incompatibilităților în întreg sistemul profesiei de avocat” și „modificarea art. 27 alin. 14 din Regulamentul de organizare si funcționare a U.N.B.R. si de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R.” (completări ale ordinii de zi propuse în ședința Consiliului UNBR din 26 august 2017) a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017 ca urmare a amânării din ședința din 26 august 2017 când dezbaterea problematicii incompatibilităților în sistemul organelor de conducere a profesiei de avocat și în cadrul instituțiilor care își desfășoară activitatea în cadrul U.N.B.R. a fost amânată pentru ca cel care a propus includerea în ordinea de zi de la acea ședință a acestei probleme (Consiliul Baroului Ilfov) să comunice materialul ce urma să fie dezbătut de consilierii U.N.B.R. și proiectul documentului ce ar urma să fie adoptat de Consiliu.

S-a constatat că până la data ședinței din 9 decembrie 2017 un astfel de material nu a fost înaintat la U.N.B.R..

S-a concluzionat că nu este necesară supunerea la vot a propunerii privind modificarea Regulamentului U.N.B.R. deoarece prevederile acestuia permit invitarea avocaților parlamentari  l-a ședințele Comisiei Permanente, ale Consiliului U.N.B.R. și ale Congresului Avocaților, când se apreciază că este necesar.

Consiliul a constatat că pentru a respecta legislația în vigoare privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, dezbaterea problemei incluse pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R. trebuie făcută în cadrul legal specific profesiei de avocat și că există reglementări profesionale, recent adoptate de organele de conducere a profesiei de avocat privind conflictul de interese, incompatibilități și „cumulul de funcții”, a căror existență nu poate fi ignorată. La adoptarea acestora s-a avut în vedere că prin Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (publicată în JOUE L 376 din 27 decembrie 2006) statele membre ale Uniunii Europene şi-au asumat, între altele, obligația să îşi revizuiască legislația pentru a garanta prevenirea conflictelor de interese. Și Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94 din 28 martie 2014 reglementează conflictul de interese.

În dreptul comun, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției a introdus o reglementare unitară a conflictului de interese și a incompatibilităților statuând principiul că acestea se stabilesc pe bază de lege. În dreptul comun prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana care exercită o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției şi altor acte normative (art. 70 din Legea nr. 161/2003).

Sunt asimilate funcționarului public persoanele cu liberă practică ce își desfășoară activitatea sub controlul unor autorități, cum ar fi: medic la spitalul de stat, executorul judecătoresc, lichidatorul judiciar şi notarul public, expertul tehnic judiciar.

Situația existentă în dreptul comun nu a fost ignorata de reglementările care vizează sistemul organizatoric al profesiei de avocat, deoarece entitățile acesteia sunt angajate în raporturi cu efecte patrimoniale decise de organe alese sau numite în funcții ce implică putere decizională concretizată în acte, operațiuni, participare la decizii cu efect financiar etc. În plus, gestiunea intereselor profesiei la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România, Casei de Asigurări a Avocaților, Barourilor, Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților, se exercită pe bază de aprobări și decizii prin care se angajează ordonanțare de plăți.

Prin art. I pct. 16 din Legea nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 s-a prevăzut expres că avocatul nu poate fi asimilat funcționarului public în exercitarea profesiei, iar art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat consacră dreptul fiecărui avocat de a alege și de a fi ales în organele de conducere a profesiei în condițiile prevăzute de lege și statut.

Acest cadru legal special impune o configurare particulară a conflictului de interese în profesia de avocat.

Art.41 din Statutul profesiei de avocat reglementează expres conflictul de interese pentru persoanele care îndeplinesc funcții în sistemul organelor profesiei de avocat sau în instituțiile care funcționează sub autoritatea acestora și modul de sancționare a încălcării acestora.

S-a avut în vedere interpretarea Curții Constituționale în materia conflictului de interese/incompatibilități potrivit căreia în cazul persoanelor care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în cadrul oricărei persoane juridice ( orice formă de societate definită prin Codul civil sau alte legi speciale) eventualele cazuri de incompatibilitate pot fi eficient soluționate cu ajutorul mijloacelor de drept civil … sau prin alte reguli, fără a se realiza o încălcare nejustificată a libertății economice şi a dreptului de a alege și de a fi ales, consacrat expres prin lege.

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat consacră expres dreptul avocatului de a alege și de a fi ales.

În consecință, prin art. 12 alin.(3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori din sistemul U.N.B.R. aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 263/17 iunie 2017 și anexa la Regulament (decizia nr. 97/ 29 ianuarie 2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.) – a se vedea Buletinul Informativ al UNBR nr. 15/2017 publicat pe site-ul U.N.B.R. - Comisia Permanentă a U.N.B.R. adoptă Norme privind declarațiile de conflict de interese/incompatibilități care trebuie depuse de membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R./ai consiliilor Barourilor/ai Consiliului de conducere al I.N.P.P.A..

Normele trebuie să privească incompatibilități generate de relațiile care pot constitui conflicte de interese - în înțelesul prevederilor din Statutul profesiei de avocat, evocate mai sus - în care se află membrii organelor de conducere din sistemul profesiei de avocat enunțate mai sus, respectiv:

a) neimplicarea financiară/decizională/consultativă, directă sau indirectă, cu furnizorii de bunuri și de servicii ai sistemului U.N.B.R./ baroului/sistemului CAA;

 b) existența unor interese profesionale/personale comune cu vreun angajat cu atribuțiuni de gestiune a sistemului din care face parte cel ales (Comisia Permanentă U.N.B.R./Consiliul baroului/ conducerea executivă a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./ sistemul C.A.A.) din rândul personalului contractual al acestora.

Odată cu adoptarea acestor Norme, în condițiile art. 3.2 din „Procedura internă privind realizarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări” - Anexa la decizia Comisiei Permanente nr. 222/16.06.2017 – (reprodusă în Buletinul Informativ nr. 15/2017 publicat pe pagina web a U.N.B.R. la adresa www.unbr.ro), problematica incompatibilităților în sistemul U.N.B.R. este pe deplin reglementată, în raport cu stadiul actual al Legii nr. 51/1995.

Art. 3.2 din „Procedura internă privind realizarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări” prevede: „EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE. Pe parcursul aplicării procedurii, UNBR va lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, şi anume a situației în care există legături între operatorii economici participanți la procedura de achiziții și personalul U.N.B.R., care ar putea avea ca rezultat afectarea imparțialității acestora din urmă pe parcursul procesului de selecție a ofertei celei mai avantajoase. Dacă este identificată o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii, Vicepreședintele de resort al UNBR va lua măsuri pentru înlăturarea situației respective”.

Revine aceluiași vicepreședinte (coordonator al Departamentului economico – financiar și administrative al U.N.B.R.), dacă se apreciază că este cazul, sarcina de a elabora și a propune Normele prevăzute la art. art. 12 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori din sistemul U.N.B.R..

Consiliul U.N.B.R. nu poate ignora și încălca art. 30 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 și reglementările adoptate de Consiliul U.N.B.R. sau Comisia Permanentă în domeniul incompatibilităților ce decurg din încălcarea regulilor privind conflictul de interese.

 

Având în vedere că statul de drept presupune atât supremația legii, cât și responsabilitate, iar un standard al acestor principii și obligații cumulative este și integritatea persoanelor care dețin demnități de interes public ,

Luând act că preocuparea Consiliului Baroului care a propus dezbaterea problemei în Consiliul U.N.B.R. este prevenirea unei situații ilegale care pune în pericol integritatea prin incompatibilitate în cazul unui „cumul de funcții” care ar trebui interzis expres de legiuitor deoarece acesta ar fi potențial generator de conflicte de interese,

Ținând cont că într-o profesie legală numai prin lege pot fi stabilite restrângeri ale drepturilor prevăzute de lege, inclusiv a dreptului de alege și de a fi ales,

cu vot majoritar, Consiliul U.N.B.R.  

H O TĂ R Ă Ș T E :

Art. 1. Grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R. desemnat să analizeze și să facă propuneri Consiliului U.N.B.R. și Congresului avocaților privind modificări sau completări ale Statutului profesiei de avocat, potrivit Legii nr. 51/1995, și să întocmească materialele ce pot fi propuse de Consiliul U.N.B.R. către Congresul avocaților pentru ca autoritățile cu drept de inițiativă legislativă să inițieze procedura de modificare sau completare a Legii nr. 51/1995 va examina și va face propuneri corespunzătoare tuturor materialelor înaintate de Barouri cu privire la problematica incompatibilităților și conflictului de interese ale membrilor organelor alese sau numite în funcții de decizie în sistemul organizatoric al profesiei de avocat, cu respectarea regulilor privind activitatea grupurilor de lucru ale Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. Prezenta Hotărâre se va comunica Barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R. și va fi publicată pe website-ul UNBR.

 

CONSILIUL U.N.B.R.